پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی جداسازی شده از محصولات لبنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی منطقه مغان و مشکین شهر

بهبود جعفری 1*، علیرضا منادی 2، علی رضایی 3، سیامک علیزاده 4، چنگیز احمدی زاده 1، ابوالفضل برزگری 5، مهرداد پاشازاده 1

حامد جعفرزاده 6

1.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، گروه میکروبیولوژی، اهر، ایران

2.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه میکروبیولوژی، تبریز ،ایران

3.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه علوم بالینی، تبریز، ایران

4.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، باشگاه پژوهشگران جوان، اهر، ایران

5.دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه بیوتکنولوژی، تبریز، ایران

6.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده دامپزشکی، تبریز، ایران

نویسنده مسئول مکاتبات*: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پذیرش نهایی:15/6/91     دریافت مقاله:27/4/91

 

چکیده:

انتروکوکسی نقش مهمی در صنعت لبنیات دارد. همچنین بعضی از انتروکوکسی ها با منشاء لبنیات به عنوان پروبیوتیک گزارش شده اند. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی انتروکوکسی ها از محصولات لبنی سنتی مناطق مشکین شهر و مغان (اردبیل)و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی آنها می باشد. در حضور بافر فسفات سالین( pH برابر 5/2) 26 ایزوله مقاوم به اسید و در حضور نمکهای صفراوی، 10 ایزوله مقاوم، 7 ایزوله با تحمل بالا، 6 ایزوله با تحمل ضعیف و 3 ایزوله حساس شناسایی شد. شناسایی بیوشیمیایی تعلق ایزوله ها به گونه های انتروکوکس آویوم (E .avium) انتروکوکس فاسیوم (E. faecium)انتروکوکس دورانس(E. durans) و انتروکوکس فکالیس (E. faecalis) را نشان داد. همچنین فعالیت آنتاگونیستی بررسی شده با روش چاهک گذاری نشان داد که ایزوله ها دارای قدرت مهارکنندگی علیه اشریشیا کولی، یرسینیا انتروکولیتیکا و لیستریا اینوکوا هستند. بررسی حساسیت به آنتی بیوتیک های مختلف نشان داد که تمامی سویه ها به ونکومایسین و کلرامفنیکل حساس بودند. همچنین همه آنها به سولفامتوکسازول مقاوم بودند. نتایج بیان می کند که محصولات لبنی سنتی منبع مهمی برای ارگانیسم هایی با خاصیت پروبیوتیکی می باشند.

مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391، دوره 6، شماره 1، پیاپی 21، صفحات: 1513-1505. 

 

کلید واژه ها: پروبیوتیک، انتروکوکسی، محصولات لبنی

 

مقدمه:

مصرف محصولات غذایی تخمیری از سال 1970 به طور عمده ای افزایش یافته است.این محصولات غذایی شامل ماست ، پنیر،  شیر بطری و همچنین محصولات غذایی تخمیری از قبیل کفیر، کومیس، توگا و غیره می باشند. تخمیر توسط لاکتیک اسید باکتری ها قادر به کاهش ph به کمتر از 4 در محصولات غذایی است. این باکتری ها به دلیل تـأثیر در طعم بو و تعویق فساد ماده غذایی، به طور سـنتی در تخمیـر غـذاها اسـتفاده مـی­شـود. اثـر حفاظتی باکتری های اسید لاکتیک طی فرایند تولیـد و نگهـداری بعدی غذاهای تخمیری عمدتاً به خاطر شرایط اسیدی است کـه این باکتری ها از طریق تبدیل کربوهیدرات هـا بـه اسـیدهای آلـی (اسید لاکتیک و اسید استیک) در طول رشدشان در مواد غـذایی ایجاد می­کنند (2). باکتری های پروبیوتیک به عنـوان مکمـل هـای غذایی زنده میکروبی تعریف می­شوند که به طور مفید با اصلاح تعادل میکروبی روده، میزبان را تحت تـاثیر قـرار مـی­دهنـد (9). پروبیوتیک ها به عنوان مکمل هـای رژیمـی بـه صـورت قـرص، کپسول، خمیر و تیمارهای منجمد خشک شده بـه بـازار عرضـه می­شوند. جنس های عمده اسید لاکتیک باکتری ها کـه بـه عنـوان پروبیوتیک مطرح هستند عبارتند از لاکتوکوکوس، انتروکوکوس، لوکونوستوك، پدیوکوکوس، لاکتوباسیلوس و استرپتوکوکوس (1 و 11). اخیراً مطالعات بالینی اثرات مفید پروبیوتیک ها را از قبیـل تحریک سیستم ایمنی، خاصیت ضد سرطانی، اصلاح عدم تحمل لاکتوز، پیشگیری از اسهال را بر روی انسان و حیوان نـشان داده است. همچنین باکتری های پروبیوتیک، بـا تولیـد باکتریوسـین و اسیدهای آلـی، رشـد پـاتوژن هـا را مهـار مـی­کننـد. فاکتورهـای عمده­ای در خاصیت بازدارندگی لاکتیک اسید بـاکتری هـا نقـش دارند. مهمترین این فاکتورها تولید اسید لاکتیک و اسیداستیک و به دنبال آن کاهش pH و همچنین تولید باکتریوسین ها می­باشـد. اسیدیته یا قلیائیت یک محیط تـأثیر زیـادی بـر ثبـات و فعالیـت مولکول های بزرگی نظیر آنزیم ها دارد، از ایـن رو جـای تعجـب نیست که رشد و متابولیـسم میکروارگانیـسم­هـا بـه وسـیله pHتحت تاثیر قرار گیرد (1 و 11).

 یکی از منـابع مهـم بـرای جداسـازی بـاکتری هـای پروبیوتیـک محصولات لبنی تخمیری سنتی اسـت. محـصولات لبنـی سـنتی استان اردبیل سالهاست که در بین افـراد بـومی منطقـه مـصرف می­شود و تاکنون گزارشی از اثرات زیانبـار ایـن محـصولات بـر سلامتی افراد ارائه نشده است. یکی از مهمترین فلـور میکروبـی این محصولات انتروکوکسی هست. همچنین برخی از سویه های انتروکوکـسی جداسـازی شـده از محـصولات لبنـی بـه عنـوان پروبیوتیک مطرح شده است از طرفی دیگر بعضی از سویه هـای انتروکوکسی با بیماری های انسانی مرتبط بوده و به عنوان پاتوژن مطرح هست. در این تحقیق به بررسـی پتانـسیل پروبیـوتیکی و شناسایی ایزوله های جداسازی شـده از نمونـه هـای لبنـی سـنتی (ماست، پنیر و کشک) تهیه شده به روش های خـانگی (محلـی) پرداخته شده است. تحمل اسیدیته بالا و مقاومت بـه نمـک­هـای صفراوی، از جمله خصوصیات اولیه و ضروری است که در ایـن تحقیق برای غربالگری سویه های با پتانسیل پروبیوتیکی در نظـر گرفتـه شـد. شناسـائی سـویه هـای غربـال شـده، بـا اسـتفاده از تست های بیوشیمیائی و مورفولوژیکی گرفت. در پایـان فعالیـت ضد میکروبی ایزوله های متفاوت از نظر بیوشـیمیایی، بـر روی 3 بــاکتری پــاتوژن اشریــشیاکولی   (PTCC1399)، یرسینیا انتروکولیتیکا  (ATCC1159) و لیـستریا اینوکــــوا (DSMZ20649) و همچنــین حـساسیت ایزولـه هــا بــه آنتی بیوتیک های مهم بالینی مورد بررسی قرار گرفت.

 

مواد و روش ها:

1-جمع آوری نمونه: نمونه های مختلف محصولات لبنی ازنقاط مختلف شهرستان های مشکین شهر و مغان جمع آوری و در فالکون های استریل و درون بسته های یخی به آزمایشگاه منتقل گردید و در یخچال نگهداری شدند.

 2- جداسازی و غربال اولیه باکتری ها: برای تهیه سوسپانـسیون باکتریـایی، از متـد Callichia و همکـارانش اسـتفاده شـد. از محیط کـشت MRS مـایع بـه منظـور غنـی سـازی و افـزایش جمعیت باکتریایی اولیه، در شرایط کم هوازی و دمای 37 درجـه سانتیگراد استفاده شد (8). به منظور جداسازی ایزوله های مقاوم به اسـید از محـیط معـدنی  Phosphate-Buffered (PBS)  Saline با pH برابر 3 استفاده شد. این محیط معدنی براساس روش Erkkila و Petaja تهیـه شـد (8). بـاکتری هـای زنـده مانده (مقاوم به اسید)در شرایط اسیدی تا ده برابر رقیق شدند و  به صورت سطحی در محیط کشت MRS اگار کشت داده شدند. پلیت ها به مـدت 48 تـا72 سـاعت در دمـای 37 درجـه

سـانتی­گـراد و شـرایط کـم هـوازی گرمخانـه گـذاری شـدند. از  پلیـت هـای دارای کلـونی هـای قابـل شـمارش، کلـونی هـای بـا مورفولوژی متفاوت جداسـازی و بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ، رنگ­آمیزی گرم و واکنش کاتالاز آنها بررسـی شـد. ایزولـه هـای باکتریایی میله ای شکل، گرم مثبت، کاتالاز منفی و مقاوم به اسید جداسازی و در گلیسرول نگـهداری شـدند. ضـمناً بـاکتری هـای حساس به اسید از بین رفتند و از آزمایشات بعدی حذف شدند.

3- تعیین درصد بقاء ایزوله­ های جداسـازی شـده در شـرایط اسیدی معادل با شرایط اسیدی معده: برای تعیین درصد بقاء ایزوله هـا، Colony forming ) CFU  (unitبرای هر ایزوله به صورت جداگانه تعیـین گردیـد. بـرای تعیین CFU به ازای هر میلیلیتر در زمان صفر (لحظه تلقـیح) و در انتهای ساعت 3، از کشت های باکتریایی اولیـه و تلقـیح شـده در محیط PBS به صورت  سریالی تـا 10 برابـر رقـت سـازی و برای هر رقت 2 کشت به صورت سـطحی انجـام گردیـده و بـه صورت کم هوازی و در دمای 37 درجه سانتی­گراد به مدت 72-48  ساعت گرمخانه گذاری شدند. پلیت هـای حـاوی کلنـی هـای قابل شمارش و به طور معمـول پلیـت هـای دارای 20 الـی 200 کلنی، برای شمارش انتخاب شدند.

 

 

تعداد باکتری به ازای هر میلی لیتر:

1

C= تعداد کل کلنی های شمارش شده روی همه پلیت ها

V= حجم تلقیحی به کار برده شده برای همه پلیت ها

N1= تعداد پلیت های شمارش شده از پائینترین رقت

N2= تعداد پلیت های شمارش شده از بالاترین رقت

D= پایین ترین رقتی که شمارش کلنی انجام گرفته است.

بدین ترتیب CFU برای همه ایزوله های باکتریایی در زمان صفر(لحظه تلقیح) انتقال به محیط معدنی PBS و در پایان نکوباسیون 3 سـاعته تعیـین، در محـیط MRS آگـار محاسـبه و مقایسه گردید (3)

4- تعیین مقاومت به نمکهای صـفراوی بـرای ایزولـه­هـای مقاوم بـه اسـید: اجـرای ایـن مرحلـه بـا روش Gilliland و همکارانش انجام شد. محیط کشت MRS مایع به عنوان کنتـرل و MRS مـایع دارای 0/3 درصـد بایـل (Oxgall) بـه عنـوان کشت مورد آزمایش )تیمار( استفاده شد. رشـد هـر نـیم سـاعت یک بار با اندازه­گیری جذب نوری در طول موج 600 نانومتر بـا استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه­گیری و منحنـی جـذب براسـاس زمان انکوباسیون رسم شد و اختلاف رشـدی بـر حـسب دقیقـه بیان و به عنوان تاخیر در رشـد در نتیجـه اثـر بازدارنـدگی بایـل (نمک های صفراوی) در نظر گرفته شد (3).

 5- شناسایی فنوتیپی ایزوله های دارای پتانسیل پروبیوتیکی: شناسایی ایزوله های جداسـازی شـده در سـطح گونـه براسـاس مشخصات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی توصیه شده توسط برگی، اسنس و همکاران در سال 1986 و وود و هولزاپفل و همکـاران در سال 1995 انجام گردید )12(. دمای رشد، تحمل به نمـک و pH و الگوی تخمیر کربوهیدرات ها )شـامل 17قنـد( در محـیط کشت MRS مایع، براساس روش های توصیف شده بـه وسـیله Harrigan و McCance درسال 1976 تعیـین شـد. رشـد در دمای 15 و 45 درجه سانتیگراد برای ایزوله های کوکسی شـکل به صورت مشاهد های بعد از انکوباسـیون بـه مـدت 24 الـی 48 ساعت ارزیابی شد. تحمل نمـک ) 6/5 درصـد حجمـی- وزنـی کلریدسدیم درمحیط کشت MRS مایع( با انکوباسیون در دمای ایزولاسیون )37 درجه سانتیگراد( بـه مـدت 72 سـاعت، بـرای همه ایزوله ها تعیین گردید. الگوی تخمیر کربوهیدرات هـا بـرای همه ایزوله ها در محیط کـشت MRS مـایع دارای معـرف فنـل قرمز (0/05) گرم بر لیتر تعیین گردید (4).

6- ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی ایزوله ها: بررسی خـصوصیات آنتاگونیستی سویه های ایزوله شده در شرایط آزمایشگاهی علیـه سـه بـاکتری پـاتوژن اشریـشیاکولی )1399 (PTCCیرسـینیا، انترولیتیکــــا )1159( ATCC و لیــــستریا اینوکــــوا (DSMZ20649) به عنوان اندیکاتور با روش چاهـک گـذاری  صورت گرفت. در ابتـدا عـصاره انتروکوسـی هـا تهیـه گردیـد و سپس pH مایع رویی باNaOH 4 مولار در حد 7 تنظیم گردید (6). باکتری های پاتوژن به محیط کشت)  Soft BHIagar   7%  آگار(تلقیح و سریعاً در پلیت ها پخش شدند. سپس روی محـیط چاهک هایی به قطر 5 میلی­متر ایجاد گردید. داخـل هـر چاهـک 100 میکرولیتر از عصاره لاکتوباسیل های مورد بررسی ریخته شد و قطر هاله شفاف اطراف چاهک ها براساس میلی­متر اندازه گیری شد(6).

7- بررسی حساسیت به آنتی بیوتیک های مختلف مقاومت سویه ها به وسیله روش انتشار دیسک به آنتی بیوتیک های مهم بالینی از قبیل: کلرامفنیکل، آمپی­سـیلین، سپیروفلوکـساسین، تری­متوپریم، تتراسایکلین، اریترومایسین و ونکومایـسین بررسـی شد. بر اساس اندازه هاله بازدارندگی باکتری های مورد مطالعه به گروه های مقاوم، متوسط و حساس طبقه بندی شدند.

 

یافته ها:

1- جداسازی ایزوله های مقاوم به اسید: یکی از مهمترین مشخصه باکتری های پروبیوتیکی تحمل اسیدیته معده و قابلیت عبور از معده می­باشد. غربالگری در محیط معدنی PBS با pH برابر 3 به مدت 2/5 ساعت منجر به جداسازی 26 ایزوله کوکسی شکل مقاوم به اسید به عنوان باکتری های اسید لاکتیکی از 5 نمونه لبنی پنیر ماست کشک گردید.

2

2- بررسی مقاومت ایزوله ها به اسید: ایزوله های جدا سازی شده در مرحله غربال­سازی، به منظور تعیین درصد بقاء در محیط  اسیدی به طور جداگانه در محیط معدنی PBS با pH برابر 2/5 به مدت 3 ساعت انکوبه گردیدند که درصد بقاء ایزوله ها در نمودار شماره 1 آورده شده است. بر اساس درصد بقاء، ایزوله ها به سه گروه تقسیم بندی شدند. 5 ایزوله کوکسی شکل با درصد بقاء بین 30 تا 50 درصد و 12 ایزوله در صد بقاء بین 50 تا 75 درصد و 9 ایزوله در صد بقاء بین 75 تا100درصد را نشان دادند. همچنین همه ایزوله ها درصد بقاء بالای 30 درصد را نشان دادند. ایزوله های جداسازی شده از نمونه کشک مغان همگی درصد بقاء خوبی (بالای 50 درصد) را نشان دادند. ایزوله های جداسازی شده از پنیر سنتی مغان همگی درصد بقاء بسیار خوبی (بالای 75 درصد) را نشان دادند. در نمودار شماره 1 اختلاف درصد بقاء 26 ایزوله جداسازی شده در محیط معدنی PBS با pH برابر 2/5 به مدت 3 ساعت نشان داد شده است.

3.jpg

3- تعیین تحمل به نمک های صفراوی: ایزوله هایی که در صد بقاء بهتری رادر محیط اسیدی نشان دادند میزان تحمل شان به نمک های صفراوی بررسی شد. به غیر از ایزوله A6-E1-D6  که یک تأخیر رشد یک ساعته را نشان داد.بقیه ایزوله ها همگی تأخیر رشد کمتر از یک ساعته نشان دادند. نتایج بدست امده  بر اساس پیشنهاد ارائه شده توسط چاتئو و همکارانش در سال 1994 که چهار گروه متمایز را بر اساس تأخیر رشد ایجاد شده به وسیله نمک های صفراوی تشخیص داده بودند تحلیل شد این 4 گروه عبارتنداز (جدول 2)

A: شامل ایزوله های مقاوم D≤15MIN

B: شامل ایزوله هایی با تحمل بالا 40≤d≤15min

C: شامل ایزوله های با تحمل ضعیف60≤d≤40min

D: شامل ایزوله های حساسd≥60min

4.jpg4- شناسایی فتوتیپی بـاکتری هـای انتخـاب شـده: شناسـایی مقـدماتی ایزولـه هـا در سـطح گونـه براسـاس الگـوی تخمیـر کربوهیدرات ها و رشد در دماهای 15 و 45 درجه سانتی­گراد در محیط کشت MRS مـایع، رشـد در غلظـت بـالای نمـک (6/5 درصد) و تولید گاز از تخمیر قنـد گلـوکز تعیـین شـد. قنـدهای مورد استفاده در این تحقیق شامل: سوکروز، سـوربیتول، لاکتـوز، گالاکتوز، ترهالوز، فروکتوز، آرابینوز، رامنوز، سالیـسین، گلـوکز، اینوزیتول، مالتوز، مـانوز، مـانیتول، گزیلـوز، رافینـوز و سـلوبیوز بودند. با تحلیل این نتـایج، 26 ایزولـه انتروکوکـسی در 4 گـروه مختلف شامل ایزوله هـای (A3, B1, B2, A4, A5, B5) در درون گونه انتروکوکوس فکـالیس (E. faecalis) ایزولـه هـای (A1,A2,A4) در گونـه انتروکوکـوس آویـومavium) )ایزوله های (,C5, D1, D6, C6, D2, D4,D5, D7, E1 , E2, E3,B7, E4, E6, E7)  در گونـه انتروکوکـوس فاسـیوم (E.faecium) ایزوله هـای(A6, B6) در گونـه انتروکوکـوس دورانس (E. durans) قرار گرفتند. بعد از شناسایی مقـدماتی، نتایج با استفاده از نرم افزار آماری NTsyspc و روش Jacard تحلیل شد که در نمودار 2 آورده شده است.

5.jpg

5- ارزیابی فعالیت انتاگونیستی انتروکوسی های ایزوله شده متفاوت از نظر بیوشیمیایی: ایزوله های متفاوت از نظر بیو شیمیایی برای برسی فعالیت ضد میکروبی مورد آزمایش قرار گرفتند نتایج مربوط به اثر بازدارندگی ایزوله های مختلف انتروکوکسی با اندازه گیری قطر هاله های عدم رشد در جدول 3 اورده شده است. تقریبا همه ایزوله ها در حالت طبیعی (مایع رویی خنثی نشده) یک اثر بازدارندگی روی همه پاتوژن ها داشتند که احتمالاً این اثر مربوط به تولید اسید لاکتیک و یا به دلیل وجود پراکسید هیدروژن می باشد. ولی در حالتی که PH مایع رویی ایزوله های متفاوت در حد خنثی تنظیم گردید این اثر بازدارندگی محدود شد.از بین ایزوله ها ایزولهA1 و ایزوله B6 که بر اساس تست های بیو شیمی به عنوان انتروکوکوس آویوم و انتروکوکوس دورانس شناخته شده بودند تقریبا هم در حالت خنثی شده و هم در حالت خنثی نشده اثر بازدارندگی یکسانی بر روی پاتوژن های مختلف نشان دادند. بنابراین به نظر می رسد که این اثر مربوط به تولید مواد ضد میکروبی در این باکتری ها باشد.

6.jpg                                 

6- بررسی حساسیت به آنتی بیوتیک های مختلف: نتایج نشان دادند که تمامی سویه ها به ونکومایسین و کلرامفنیکل حساس بودند. همچنین همه آنها به سولفامتوکسازول مقاوم بودند. 4 سویه (E1, E6, A2, A5) به تتراسایکلین حساس و یک سویه متعلق به انتروکوکسی فاشیوم (B7) و یک سویه متعلق به انتروکوکسی فکالیس (A5) به تتراسایکلین مقاوم بود. همچنین تمامی سویه ها به آنتی بیوتیک های اریترومایسین و آمپیسیلین مقاومت )متوسط ( نسبی نشان دادند.

بحث و نتیجه گیری

رفتارهای فیزیولوژیکی برای حفظ بقاء باکتری های موجـود در دسـتگاه گـوارش، شـامل مقاومـت بـه شـرایط اسـیدی معـده و نمک هـای صـفراوی مـی­باشـد. در مـورد شـرایط فیزیولـوژیکی باکتری های پروبیوتیک در حین عبور از شرایط اسیدی معده مثل فعالیت متابولیکی و تولید ATP دانسته­های کمی وجود دارد، اما  چیزی که به وضوح ثابت شده این است که مقاومت به شرایط اسیدی معده در بین سویه های مختلف یک گونه متفـاوت اسـت  (5). روش غربالگری استفاده شده در این تحقیق به ما اجـازه داد که 26 سویه مقاوم به اسید به طور مستقیم از 5 نمونـه محـصول لبنی سنتی، بدون جداسازی مقدماتی و وقت­گیر همه باکتری های فلور پر جمعیـت آنهـا، جداسـازی کنـیم. در ایـن مطالعـه بـرای جداسازی باکتری های مقاوم به اسید، از محیط معـدنی PBS بـا pH برابر با 3 به مدت 2/5 ساعت اسـتفاده شـد کـه بـسیاری از باکتری های حساس به اسـید از بـین رفتنـد. کـانوی، گورپـاچ و گولدین در سال 1987 و پارك و همکـارانش در سـال 2002 از محیط PBS با pH تغییر یافته برای این منظـور اسـتفاده کردنـد (7). در سال 1987 کانوی و همکـارانش نـشان دادنـد کـه بقـاء لاکتوباسیلی در محیط PBS نسبت به محتوی معدی، بـه خـاطر اثـر حفـاظتی ترکیبـات موجـود در محتـوی معـدی بـر روی سلول های باکتریایی، اندکی پائین­تر است. در مطالعه ای که پناچیا و همکارانش در سال 2004 بر روی لاکتوباسـیل هـای سوسـیس انجام دادند، سویه هایی که بالاتر از 80 درصد بقاء را در PBS با pH برابر 2/5 به مدت 3 ساعت نشان داد، برای مطالعات بیـشتر و بررسی خصوصیات پروبیوتیکی انتخاب کـرد (8). بـا در نظـر گرفتن همه موارد گفته شده، باید اشاره کرد که از بین سویه هـای انتخاب شده در این تحقیق، 22 سویه درصـد بقـاء بـالاتر از 50 درصد را نشان دادند و انتخاب این سویه ها برای مطالعات بیشتر با مطالعات قبلی مطابقت داشت. کیسه صفرا یک نقش اساسی در مکانیـسم دفـاعی اختـصاصی و غیر اختصاصی روده بازی میکند و بزرگی اثر بازدارندگی آن بـه وسیله غلظت نمک های صفراوی تعیین می­شـود (10). بـاور بـر این است که در دستگاه گوارشی انسان میانگین غلظت نمک های صفراوی 3/0 درصد وزنی/ حجمی است و برای غربـال سـویه­های مقاوم به صفرا، بحرانی و کافی تلقـی مـی­شـود (10). ایـن غلظت در ایـن مطالعـه بـرای ارزیـابی قابلیـت رشـد 26 سـویه انتخاب شده در حضور نمک های صفراوی انتخاب گردیـد. بـه غیر از ایزوله A6-E1-D6 که تأخیر رشدی یک ساعته داشـت، بقیه سویه ها با سـطوح مختلفـی از مقاومـت قـادر بـه رشـد در محیط کشت دارای3/0درصد نمـک هـای صـفراوی بودنـد. در مطالعه ای که در سال 1994 توسط چـاتئو، دسـچامس، و هـادج ساسسی انجام شد، تأثیر نمک های صـفراوی بـر روی رشـد 38 سویه لاکتیک اسید باکتری اسـتفاده شـده بـه عنـوان پروبیوتیـک مورد آزمایش قرار گرفت. نیمی از سویه های مـورد آزمـایش بـه آرامی تحت تأثیر نمک های صفراوی 3/0 درصد قـرار گرفتنـد و تأخیر رشد زیر یک ساعت را تا رسیدن بـه یـک جـذب نـوری 3/0 در طول موج 600 نانومتر در محیط کشت MRS مـایع در مقایسه با کشت کنترل بـدون نمـک هـای صـفراوی بـه نمـایش گذاشتند (3). شناسایی ایزوله های مذکور براساس روش فنوتیپی انجام گردید و در بعضی موارد الگوی بیوشیمیایی و فیزیولـوژی مبهمی برای بعضی ایزوله ها حاصل شـد کـه نیـاز بـه شناسـایی مولکولی را نشان می دهد همه ایزوله ها از 5 نوع محصول لبنی متفاوت شامل پنیر سنتی ماست و کشک شهرستان های مشکین شهر و مغـان (اردبیـل) جداسـازی گردیـد. علـی رغـم وجـود  نمونه های لبنی متفاوت، در برخی موارد همگی ایزوله ها الگـوی بیوشیمیایی و فیزیولـوژیکی یکـسانی را نـشان دادنـد. بیـشترین فعالیت بازدارندگی زمانی مشاهده شد که pH مـایع هـای روئـی طبیعی بودند، اما در بعضی موارد مایع های روئـی بـا pH خنثـی فعالیـت بازدارنـدگی بیـشتری نـشان دادنـد. لیـستریا اینوکـوا حساس­ترین باکتری مورد آزمایش بود. نتایج نشان داد که عـلاوه بر اسیدهای آلی مواد ضد میکروبی دیگری بر علیه بـاکتری هـای شناساگر مورد آزمایش در این مطالعه وجود دارند. همچنـین، از آنجائی که سویه های یک گونه طیف بازدارندگی متفـاوتی نـشان دادند، طیف ضد میکروبی وابسته به سویه بود. میزان مقاومت به اسید و صفرا، همچنین خاصیت ضد میکروبـی و حـساسیت بـه آنتی بیوتیک های مختلف در بین ایزوله های جداسـازی شـده در این تحقیق از تفاوت و تنوع بالایی برخوردار بود.

 بـر اسـاس یافتـه هـای ایـن بررسـی نتیجـه گیـری مـیشـود کـه محصولات لبنی مختلف مناطق مذکور، منابع بـا ارزشـی جهـت جداسازی باکتری های پروبیوتیک هستند. ایزوله هـای جداسـازی شده از نمونه ی پنیر سنتی و کـشک مقاومـت بهتـری نـسبت بـه شرایط اسیدی و نمک صفراوی نشان دادنـد و اثـر آنتاگونیـستی خیلی خوبی بر روی باکتری های پاتوژن تست شـده داشـتند کـه احتمالاًً مربوط به تولید باکتریوسین میباشـد ولـی بررسـی هـای بیشتر در این زمینه مورد نیاز است. روش اسـتفاده شـده در ایـن تحقیق، به منظور جداسازی باکتری های مقاوم به اسـید (اسـتفاده از محیط معدنی PBS با pH برابر 3) با توجه به بار میکروبـی بالا در محصولات لبنـی سـنتی، مـی­توانـد روش مناسـبی بـرای جداسازی و شناسایی باکتریهای با پتانسیل پروبیوتیکی باشـد و نیاز برای جداسازی مقدماتی و زمان بر جمعیت باکتریـایی اولیـه را برطرف میسازد.

درباره ما

شرکت فن‌آوری زیستی طبیعت‌گرا در سال ۱۳۷۹ به منظور احداث مدرنترین کارخانه بیوتکنولوژی در خاورمیانه جهت تولید فرآورده های بیوتکنولوژی در شهرك گلدشت کرج تاسیس و از ابتدای سال ۱۳۸۴ تولید خود را آغاز کرد.

کارخانه این شرکت توانایی تولید انواع آنتی بیوتیکها و واکسنهای حیوانی ، ویتامینها، لاروکشها، کودها، آفتکش‌ها و علف هرزکش‌های بیولوژیک مورد مصرف در بهداشت و کشاورزی را دارد.

چشم انداز

ایفای نقش به عنوان بزرگترین شرکت ارایه کننده خدمات کشاورزی بیولوژیک با کیفیت مطلوب، مطابق با استانداردهای جهانی، جهت تولید محصولات کشاورزی ارگانیک

ماموریت

ارائه مناسب ترین خدمات به کشاورزان برای تولید محصولات ارگانیک با بهره وری بالا، مطابق استانداردهای جهانی.
کمک به بسط فرهنگ کشاورزی ارگانیک.

©2019 Biorun. All Rights Reserved | کلیه حقوق برای شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا محفوظ است ۱۳۹۶©