جامعه و اقتصاد

کشاورزی ارگانیک باعث ارتباط قوی‌تر بین بخش‌های روستایی و شهری و همچنین کسب منافع مالی فراوانی برای ساکنان این مناطق می‌شود.


farm machine.jpg
با رفتن به بخش
حرفه‌ای‌گری می‌توانید با نحوه تأثیر مهارت‌های کارمندان مشغول در زمینهای کشاورزی ارگانیک آشنا شوید و همچنین ببینید بخش‌های فرآوری و فروش چطور در بدست آمدن اهداف حفاظت از محیط زیست، آسایش حیوانات و اعتماد مصرف کننده تأاثیر دارند.


             farm.jpg
در بخش توسعه روستایی مطالبی می‌خوانید که چطور بهبود وضعیت اقتصادی مؤسسات دخیل در کشاورزی ارگانیک باعث افزایش فرصت‌ها در جوامع روستایی شده در حالیکه بسیاری از جوامع روستایی در تأمین سرپناه برای زندگی و یا کار مناسب با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.


farm worker.jpg
بخش
کار در کشاورزی ارگانیک هم به جزییات موقعیت‌های کاری ایجاد شده توسط کشاورزی ارگانیک می‌پردازد و نحوه ورود افراد به این بخش را تشرح می‌کند.