بازرسی و صدور گواهی

ongoing inspection on organic farm.jpg
کشاورزان ارگانیک و افراد مشغول در بخش فرآوری و همچنین واردکنندگان محصولات ارگانیک اگر بخواهند از لوگو و برچسب مخصوص محصولات ارگانیک استفاده کنند باید قوانین سختی را رعایت کنند. سیستم بازرسی سخت‌گیرانه‌ای هم وجود دارد تا قبل از صدور این گواهی معلوم شود که آن‌ها قوانین مربوطه را رعایت می‌کنند.
این بازرسی‌ها در تمام مراحل در زنجیره تامین انجام می‌شود و در ما که مصرف‌کننده هستیم این اعتماد را ایجاد می‌کند که غذای ارگانیکی که می‌خریم طبق قوانین سخت‌گیرانه تهیه محصولات ارگانیک، تولید شده تا احترام به محیط زیست و آسایش حیوانات حفظ شود.