محصولات باغی/ زراعی، آفات عمده و عوامل کنترل کننده

محصولات باغی/ زراعی

آفات عمده و کلیدی

عوامل کنترل کننده

فرمونها

آفت کش/سم

توصیه شده

میزان مصرف

در هکتار

زمان مبارزه

سبزی، صیفی و جالیز

پروانه برگ خوار

Bt.k

 

بایولپ

۱تا ۱,۵لیتر

*

خربزه

مگس خربزه

Bt.k

 

بایولپ

دیازینون

فوزالن

۱تا ۱,۵لیتر

۱,۵لیتر

۱,۵لیتر

 

کلم (انواع کلم)

بید کلم

Bt.k

 

بایولپ

۱تا ۱,۵لیتر

*

پروانه سفید کلم

Bt.k

Pieris brassicae Linnaeus

بایولپ

تری کلروفن

۱-۱,۵ لیتر

۱ تا ۲ کیلوگرم

*

با دیدن اولین لاروهای آفت

گوجه فرنگی

کرم برگ خوار

Bt.k

 

بایولپ

فوزالن

۱-۱,۵ لیتر

۳ لیتر

*

 

کرم میوه خوار گوجه فرنگی

Bt.k

Helicover Pa obsoleta

بایولپ

تری کلروفن

ایندوکساکارب

پیریدالیل

اسپینوساد

۱-۱,۵ لیتر

۱ تا ۲ کیلوگرم

۲۵۰ میلی لیتر

۲۰۰ میلی لیتر

۱۵۰ میلی لیتر

*

بر اساس موازین پیش آگاهی و با نظر کارشناس

سیب زمینی

۴۷-۵۱

سوسک کلورادو

 

Leptinotarsa decemlineata

فوزالن

تیاکلوپرید

۲ تا ۳ لیتر

۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر

اواسط خرداد و اواسط تیر

بید سیب زمینی

Bt.k

Phthorimaea operculella

بایولپ

پیرترین

۱-۱,۵ لیتر

۳ کیلوگرم در تن

*

برنج

۱۷-۱۹

کرم سبز برگخوار برنج

Bacillus thuringiensis Bt.k

Naranga diffusa walker

بایولپ

تری کلروفن

 

مالاتیون

۱-۱,۵ لیتر

۱ کیلوگرم

 

۲ لیتر

*

 

به محض مشاهده اولین خسارت

پروانه تک نقطه برنج

Teracer(Spinosade)ماده بیولوژیک

Bt.k

Mythimna unipuncta

بایولپ

تری کلروفن

 

مالاتیون

۱-۱,۵ لیتر

۱ کیلوگرم

 

۲ لیتر

*

 

به محض مشاهده اولین خسارت

کرم ساقه خوار برنج

Saccha ropolyspora Srnosa قارج

Bt.k

Chilosuppressalis walker

بایولپ

G10 دیازینون

کارتاپ

فیپرونیل

۱-۱,۵ لیتر

۱۵ کیلوگرم

۳۰-۴۰کیلوگرم

۲۰ کیلوگرم

*

کرم ساقه خوار(سزامیا)

 

Sesamia ponagrioides

بایولپ

دیازینون

۱-۱,۵ لیتر

۲ لیتر

*

اواسط مرداد و اواسط شهریور

سیب، به

کرم سیب

Saccharopolyspora Spinosa, Bt.k

Tracer 24 (Spino sad), Bt.k

Cydia pomonella

بایولپ

فوزالن

EC 35%دیازینون

استامی پرید

ایندوکساکارب

تیاکلوپرید

لوفنورون

کلرپیریفوس متیل

۱-۱,۵ لیتر

۱,۵ در هزار

۱ در هزار

۰,۵ در هزار

۰,۴۵ در هزار

۰,۳ در هزار

۱ در هزار

۱,۵ در هزار

با توجه به اطلاعیه پیش آگاهی یا نظر کارشناس منطقه

کرم به

Euzophera bigella zeller

لیسه سیب

Bt.k

Y.malinellus

بایولپ

مالاتیون

دیازینون

۱-۱,۵ لیتر

۲ در هزار

۱ در هزار

پس از متورم شدن جوانه ها و درست قبل از باز شدن گل

مینوز لکه گرد سیب

 

Leucoptera malifoliella

بایولپ

دیفلوبنزورون

دلتامترین

پرمترین

فن والریت

استامی پرید

۱-۱,۵ لیتر

۰,۵ در هزار

 

"

"

 

"

"

 

*

طبق نظر کارشناس

انگور

۳۱-۳۳

کرم خوشه خوار مو

Bacillus thuringiensis Bt.k

Lobesia botrana

بایولپ

فوزالن

WP 40% دیازینون

تری کلروفن

اتیون

اسپینوساد

۱ تا ۱,۵ لیتر

۱,۵در هزار

۱,۵ در هزار

۱-۱,۵ در هزار

۱-۱,۵ در هزار

۰,۲۵ در هزار

*

بر اساس اطلاعیه های پیش آگاهی

کرم غوره

Biobaca, Bt.k

 

بایولپ

۱-۱,۵ لیتر

*

کرم برگ خوار مو

Bt.k

 

بایولپ

۱-۱,۵ لیتر

*

مرکبات (پرتقال، نارنگی، گریپ فروت،...)

۵۵-۵۹

پروانه مینوز برگ مرکبات

Bt.k

Phyllocnistis citrella

بایولپ

دیفلو بنزورون

ایمیداکلوپرید

 

هگزافلومورون

۱-۱,۵ لیتر

۰,۵ در هزار+۰,۳%روغن

۰,۳۵ در هزار+۰,۳% روغن

۲۵سم+ ml آب۱۰۰سم+ ۳۰۰ml

*

مرکبات

لاروپروانه مرکبات

Bt.k

 

بایولپ

۱-۱,۵ لیتر

*

خرما

کرم میوه خوار خرما

Teracer (spinosad)ماده بیولوژیک, Bt.k

Batrachedra amydraula

بایولپ

۱-۱,۵ لیتر

*

شب‏پره خرما

Bt.k

 

بایولپ

۱-۱,۵ لیتر

*

پسته

۶۰-۶۴

برگخوار پسته

Anisoplia var acridum, Btk

Ocneria terebynthina

بایولپ

فوزالن

دیازینون

فوزالن+تفلوبنزورون

۱-۱,۵ لیتر

۲ در هزار

۱,۵ در هزار

۲,۵ در هزار

*

پروانه پوستخوار پسته (کراش)

Beauveria bassiana, Btk

Arimania Komarofii Ragonot 1888

بایولپ

فوزالن

دیازینون

فوزالن+تفلوبنزورون

۱-۱,۵ لیتر

۲ در هزار

۱,۵ در هزار

۲,۵ در هزار

*

مبارزه با نسل اول یک هفته بعد از تشکیل میوه های پسته

پروانه میوه خوار

Btk

Recurvaria pistaciiccolla

بایولپ

اکسی دیمتون متیل

فنتیون

۱-۱,۵ لیتر

۱,۵ در هزار

"

*

بعد از تشکیل میوه های ریز

زیتون

۶۹-۷۲

کرم برگخوار زیتون

Bt.k

 

بایولپ

۱-۱,۵ لیتر

*

ذرت

۸۶-۸۹

کرم برگ خوار

(کارادرینا)

Bt.k

Spodoptera exigua

بایولپ

فوزالن

کارباریل

۱-۱,۵ لیتر

۳ لیتر

۳ کیلوگرم

با نظر کارشناس و مشاهده آثار خسارت

کرم برگ خوار

ذرت

Bt.k

Mythimna loregi

بایولپ

فوزالن

۱-۱,۵ لیتر

۳ لیتر

با نظر کارشناس و مشاهده آثار خسارت

کرم قوزه

Bt.k

Helicoverpa spp.

بایولپ

فوزالن

تیودیکارب

۱-۱,۵ لیتر

۳ لیتر

۰,۷۵-۱ کیلوگرم

بر اساس موازین پیش آگاهی و نظر کارشناس

ساقه خوار اروپایی ذرت

Bt.k

Ostrinia Nubilalis

بایولپ

فوزالن

 

۱-۱,۵ لیتر

۳ لیتر

 

با مشاهده تخم های تیره رنگ و یا لارو سن ۱

گردو

پروانه فری

 

 

بایولپ

زئوزران

۱-۱,۵ لیتر

 

 

نخود

۳۵-۳۷

کرم پیله خوار نخود

Bt.k

 

Heliothis viriplace

بایولپ

تری کلروفن

تیودیکارب

ایندکسوکارب

۱-۱,۵ لیتر

۱-۲ کیلوگرم

۱ کیلوگرم

۲۰۰ میلی لیتر

*

نخود

 

کرم برگ خوار نخود

Bt.k

 

بایولپ

کلرپیریفوس

۱-۱,۵ لیتر

۲-۲,۵ لیتر

*

به محض مشاهده آفت

پنبه

۸۱-۸۵

کرم قوزه پنبه

Bt.k

Beaaveria brongniatii, Beaaveria bassiana

Heliothis

Armigera

بایولپ

تیودیکارب

ایندوکساکارب

اسپینوساد

پروفنفوس

۱-۱,۵ لیتر

۰,۷۵-۱ کیلوگرم

۱۰۰-۲۵۰ میلیلیتر

"

۲,۵ لیتر

*

بر اساس پیش آگاهی و نظر کارشناس

برگخوار (کارادرینا)

و پروانه گاما

Bt.k

Spodoptera exigua

and

Autographa gamma

بایولپ

کارباریل

۱-۱,۵ لیتر

۳ کیلوگرم

بر اساس پیش آگاهی و نظر کارشناس

کرم خاردار پنبه

Bt.k

 

Earias insulana

بایولپ

کارباریل

۱-۱,۵ لیتر

۳ کیلوگرم

بر اساس پیش آگاهی و نظر کارشناس

مینوز برگ پنبه

Bt.k

 

Liriomyza trifovit

بایولپ

کلرپیریفوس

۱-۱,۵ لیتر

۲-۲,۵ لیتر

بر اساس پیش آگاهی و نظر کارشناس

پرودنیا (برگخار مصری)

Bt.k

 

Spodoptera Littoralis

بایولپ

دلتامترین

فوزالن

۱-۱,۵ لیتر

۷۵۰ میلی لیتر

۲ لیتر

بر اساس پیش آگاهی و نظر کارشناس

چغندر قند

۷۴-۸۰

پروانه برگخوار چغندر قند

Steinernema SP نماتد

Bt.k

Spodoptera exigua

بایولپ

فوزالن

دیازینون

پیریدالیل

۱-۱,۵ لیتر

۲ لیتر

۱ لیتر

۱۵۰ میلی لیتر در سنین ۱ و۲ لاروی

*

انجام پیش آگاهی

 

تنباکو

۹۲-۹۲

کرم قوزه

Bt.k

 

Heliothis armigera/ Helicoverpa obsolete

بایولپ

فوزالن

تیودیکارب

۱-۱,۵ لیتر

۲-۲,۵ لیتر

۰,۷-۱ کیلوگرم

*

اواخر مرداد تا اواسط شهریور

یونجه

کرم برگخوار و برگخوار مصری

Bt.k

 

Spodoptera exigua

Spodoptera littoralis

بایولپ

 

۱-۱,۵ لیتر

 

*

سرخرطومی برگ یونجه

Bt

Hypera postica

بایوبیت

فوزالن

مالاتیون

فن والریت

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر

۲,۵ لیتر

۳ لیتر

۱ لیتر

^

سویا

پرودنیا (برگخوار مصری)

Bt.k

 

Spodoptera littoralis Boisdoual

بایولپ

فنتوات

۱-۱,۵ لیتر

۲ لیتر

*

با نظر کارشناس

دانه خوار سویا

Bt.k

 

Etiella cinekenella

بایولپ

تری کلروفن

دیازینون

۱-۱,۵ لیتر

۱-۱,۵ لیتر

۱-۲ در هزار

*

زمان تشکیل دانه در غلات

کارادرینا

شب پره گاما

Bt.k

 

Spodoptera exigua Autographa gamma

بایولپ

کارباریل

۱-۱,۵ لیتر

۳ کیلوگرم

*

با نظر کارشناس

کرم غلاف خوار سویا

Bt.k

 

Helicoverpa armigera

بایولپ

تیودیکارب

پروفنفوس

فوزالن

ایندوکساکارب

۱-۱,۵ لیتر

۰,۷۵-۱ کیلوگرم

۲,۵ لیتر

۲-۳ لیتر

۲۰۰-۲۵۰ میلیلیتر

*

با تشکیل غلاف ها و بر اساس موازین پیش آگاهی

درختان جنگلی

شب پره سفید تارتن (پروانه سفید آمریکایی)

Bt.k

 

Hyphantria cunea Drury

بایولپ

دیفلوبنزرون

۱-۱,۵ لیتر

۰,۳-۰,۵ در هزار

با توجه به زیست شناسی آفت علیه لاروهای سنین اولیه

ابریشم باف ناجور

Bt.k

 

Lymantria dispar linnaeus

بایولپ

دیفلوبنزرون

۱-۱,۵ لیتر

۰,۳ در هزار

به محض خروج لارو از تخم

برگخوار سفید اشجار

Bt.k

 

 

بایولپ

دیفلوبنزرون

۱-۱,۵ لیتر

  ۰,۳در هزار

*

اوایل بهار

پروانه جوانه خوار بلوط

Bt.k

 

Tortix viridana

بایولپ

 

۱-۱,۵ لیتر

 

*

برگخوار سفید بلوط

Bt.k

 

Leucoma wilt shirei collentte

بایولپ

 

۱-۱,۵ لیتر

 

*

*زمان مبارزه از طرق بایولپ:

بر اساس اطلاعیه های پیش آگاهی و اطلاعات دریافتی از طریق تله ها و تحلیل آماری پیک پرواز و حداکثر ۳ روز بعد از پیک پرواز برای لاروهای پروانه ای سنین یک و دو

 

^ زمان مبارزه از طرق بایوبیت:

بر اساس اطلاعیه های پیش آگاهی و اطلاعات دریافتی از طریق تله ها و تحلیل آماری پیک پرواز و حداکثر 3 روز بعد از پیک پرواز برای لاروهای پروانه ای سنین یک و دو