فراورده های پروبیوتیک گیاهی

پستاگارد
پیستاگارد یک محصول پروبیوتیک جدید است که اثرات مفید تغذیه‌ای و حفاظتی روی درختان پسته دارد و سبب بهبود رشد و شادابی آن می‌شود. ادامه