رشد افزا

کود بیولوژیک رشدافزا (ویژه محلول پاشی)

Roshd afza.pngاندام هوایی گیاهان (فيلوسفر) با طیف نسبتاً وسیعی ‏از میکروارگانیسم‏‌ها پوشیده شده است که دارای تأثیرات زیادی در رشد، سلامت و بهبود عملکرد گیاهان است. مطالعات انجام شده ثابت کرده است باکتریهای مفید جداشده از فیلوسفر گیاهان قادرند پس از محلول‏‌پاشی بر روی سطح برگ و اندامِ‏ هوایی با مکانیسم‏‌های مختلف، رشد و عملکرد گیاهان زراعی را افزایش دهند. سودوموناس‎ها يكي از باکتریهای عمده ساکن در فیلوسفر گیاهان هستند و از پتانسیل بالايی برای استفاده در تولید کودهای بیولوژیک ویژه محلول‏‌پاشی برخوردارند. باکتریهای تثبیت‌کننده ازت  مانند آزوسپریليوم نیز بدلیل خصوصیات محرک رشدی مانند تثبیت بیولوژیک ازت نیز می‏‌توانند در تأمین بخشی از نیتروژن موردِ نیاز گیاه مؤثر باشند. ماده فعال این محصول تلفیقی از باکتریهای Azospirillum و Pseudomonas می‏‌باشد که قابلیت کاربرد بصورت محلول‏‌پاشی داشته و نقش مهمی در افزایش رشد گیاه ایفا می‏‌کند.

مکانیسم اثر:
 تولید انواع تنظیم‏ کننده‏‌های رشد گیاهی مانند اُکسین، جیبرلین و سیتوکینین توسط این باکتریها پس از محلول‏‌پاشی بر روی گیاهان و ایجاد تعادل در میزان هورمون‏‌های داخلی گیاهان از عمده‏‌ترین اثرات باکتریهای مذکور می‏‌باشد. تعادل هورمون‏‌های گیاهی منجر به توسعه سیستم ریشه‏‌ای شده و جذب بهتر آب و مواد غذایی از عمده‏‌ترین پیامدهای آن می‏‌باشد. این باکتریها با تأمین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاهان، به رشد و نمو بهتر گیاهان کمک می‏‌کنند و درعین‌حال با ترشح انواع آنتی‌بیوتیک‏‌ها، سیانید هیدروژن، سیدروفور و اسید سالیسیلیک قادر به کنترل برخی از عوامل بیماریزای گیاهی بویژه انواع ساکن در سطح برگها می‏‌باشند.

مزایا:
قابلیت کاربرد آسان بویژه در مساحت‏‌های زیادِ کشت مانند کشت و صنعت‏‌ها، افزایش سطح سبز مزرعه، یکنواختی مزرعه، افزایش تحملِ گیاه نسبت به تنش‏‌های زنده (بسیاری از بیماریهای خاکزاد)، کاهش میزان مصرف کودهای شیمیایی و نهایتاً افزایش رشد و عملکرد محصول از مزایای استفاده از این محصول می‏‌باشد.

روش نگهداری:

  •     توصیه می‎شود در سردخانه با دماي ۱۰-۴ درجه سانتیگراد نگهداری نموده و قبل از تاريخ انقضاء‌ مصرف شود.
  •     رشد افزا را دور از تابش مستقيم آفتاب نگهداری و در برابر يخ‏‌زدگی نیز محافظت كنيد.

 
 روش مصرف:
بمنظور حصول نتیجه مطلوب از کاربرد کود بیولوژیک رشد‏ افزا لازم است بر اساس نوع گیاه، عملیات محلول‌پاشی مطابق جدول ذیل انجام شود.

گیاه هدف

زمان مصرف

میزان مصرف

گندم، جو، برنج و سایر محصولات با سطح برگ کم در واحد سطح

در دو مرحله مصرف شود

مرحله شروع پنجه‌زنی

مرحله خوشه رفتن

در هر مرحله ۱/۵ لیتر از رشد افزا با مقدار آب لازم برای خیس کردن يك هكتار از مزرعه، بطور یکنواخت ترقیق شده و استفاده گردد.

پنبه و سایر محصولات با سطح برگ متوسط در واحد سطح

در دو مرحله مصرف شود

۳۵ روز پس از کشت

مرحله تشکیل غوزه یا ۶۰ روز پس از کشت

در هر مرحله ۲ لیتر از رشد افزا با مقدار آب لازم برای خیس کردن يك هكتار از مزرعه، بطور یکنواخت ترقیق شده و استفاده گردد.

ذرت و و سایر محصولات با سطح برگ زیاد در واحد سطح

در دو مرحله مصرف شود

۳۰ روز پس از کشت

۶۰ روز پس از کشت

در هر مرحله ۳ لیتر از رشد افزا با مقدار آب لازم برای خیس کردن يك هكتار از مزرعه، بطور یکنواخت ترقیق شده و استفاده گردد.


 * برای بدست آوردن مقدار آب لازم برای خیس کردن هر هکتار از مزرعه می‏‌توان مقدار آب لازم برای خیس کردن ۱۰۰ مترمربع از مزرعه را به کمک سمپاش محاسبه و عدد مربوطه را در ۱۰۰ ضرب کرد.

توصیه‏‌ها:
  •     رشدافزا را قبل از استفاده بخوبی تکان دهید.
  •     بمنظور افزايش كارايی و كاهش صدمات ناشی از تابش شديد آفتاب، عمليات محلول‌پاشی را در ساعات پايانی بعدازظهر انجام دهید.
  •     از كاربرد رشدافزا در روزهایی که احتمال بارندگی وجود دارد، اجتناب گردد.
  •     رشد افزا را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.