بایوفارم (ویژه زراعت)

کود بیولوژیک تقویت کننده رشد گیاه

Zeraat.pngبروز مشكلات اقتصادي و زيست محيطي ناشي از مصرف بي‏ رويه كودهاي شيميايي و نيز توجه به قابليتهاي ذاتي موجودات خاكزي بويژه ميكروارگانيسمها، توجه روز افزون به کودهای بیولوژیک را در پی ‏‏‏داشته است. رشد ریشه گیاه، متأثر از محیط اطراف خود به ویژه میکروارگانیسم‏های همزیست می‏باشد که در میان جوامع میکروبی، باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه (PGPR) از اهمیت ویژه‏ای برخوردارند.
        ماده مؤثره این محصول تلفیقی از سویه‏ های ازتوباكتر، آزوسپريليوم، گونه هاي مختلف سودوموناس و باسيلوس هاي مشخص مي باشد کود بیولوژیک بایوفارم قابل مصرف در كليه محصولات زارعي است. اين كود بيولوژيك ، واجد باكتريهاي مولد هورمونهاي محرك رشد گياه و اصلاح كننده ساختمان خاك است و در عين حال نقش مهمي در كاهش استفاده از كودهاي شيميايي ايفا ميكند.

روش مصرف:

روش بذرمال:
        برای بذرمال کردن بذر، از مقدار مناسب کود مایع بیولوژیک بایوفارم استفاده می‏گردد. بدین منظور ابتدا بذرها را درون بشکه دوار (بشکه‏ های ضد عفونی بذر و یا بتونیر) و یا روی نایلون پلاستیکی ریخته و به تدریج کود را روی بذرها بطور یکنواخت پاشیده شود  و بذرها را زیر و رو گردد تا تمام آنها با کود آغشته شوند. سپس بذرها را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در سایه پهن گرديده و پس از خشک شدن بلافاصله اقدام به کشت گردد.

روش مصرف غوطه وري نشاء:  
        ظرف مناسبي با ظرفيت نگهداري ۱۰ ليتر آّب آماده شود. سپس حدود ۷ ليتر آب تميز غيركلره به آن اضافه گردد. دو ليتر از بايوفارم مايع به آن اضافه و به خوبي مخلوط شود. سپس به تدريج نشاهاي مورد نياز براي كاشت يك هكتار زمين از خزانه خارج و ريشه آنها با محلول آماده شده آغشته و سپس نشاء به زمين اصلي منتقل شود.
براي استفاده از بايوفارم به عنوان سرك يا محلول در آب آبياري، مقدار مصرف اضافه گردد.

روش نگهداري:

 •     بايوفارم بايستي در سردخانه با دماي ۴-۱۰ درجه سانتي گراد نگهداري و قبل از تاريخ انقضاء‌ مصرف شود.
 •     بايوفارم دور از تابش مستقيم آفتاب  گرما نگهداري گردد.
 •     از يخ زدگي بايوفارم جلوگيري شود.

مزاياي استفاده از كود بيولوژيك بايوفارم:
 •     كمك به كاهش مصرف و جذب بهينه كودهاي شيميايي.
 •     تبديل عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم از فرم غيرقابل جذب به فرم قابل جذب براي گياه.
 •     تقويت و گسترش سيستم ريشه و تارهاي كشنده و افزايش قدرت جذب عناصر از جمله عناصر ريزمغذي نظير آهن و روي.
 •     باكتريهاي موجود در بايوفارم با تليد متابوليتهاي مختلف سبب مقاومت گياه در برابر عوامل بيماريزا مانند پوسيدگي ريشه، بوته ميري و تنش زاي محيطي مثل خشكي و شوري ميگردند.
 •     تقويت بنيه گياهچه، افزايش درصد جواني زني، ازدياد وزن خشك بخشهاي هوايي و ريشه گياه و در نهايت سبب افزايش توليد و عملكرد در واحد سطح ميگردد.
 •     افزايش طول گياه، قطر ساقه، تعداد شاخه‏ها، ميزان گلدهي، افزايش قطر طبق در آفتابگردان، انبوهي تارهاي موئين ريشه، افزايش وزن هزاردانه و محصول.

مقدار مصرف:

گیاه هدف

روش مصرف

نحوه مصرف

صيفي جات ، سبزيجات و گوجه فرنگي

بذرمال

يك ليتر بايوفارم، براي بذر يك هكتار

غوطه وري نشاء

۲ ليتر بايوفارم، محلول در مقدار مناسبي آب جهت نشاء‌يك هكتار

سيب زميني

غده مالي

۵ ليتر بايوفارم ، براي يك تن غده سيب زميني

گندم

بذرمال

۱/۵ لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبي آب برای بذر مصرفی در کشت آبی؛ ۱ لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبي آب برای بذر مصرفی در کشت دیم

جو

بذرمال

۱/۵ لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبي آب برای بذر مصرفی در کشت آبی؛ ۱ لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبي آب برای بذر مصرفی در کشت دیم

ذرت

بذرمال

یک لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبي آب جهت ۳۰ کیلوگرم بذر

برنج

بذرمال

یک لیتر بایوفارم جهت ۶۰  کیلوگرم بذر در زمان خیساندن

تلقیح بذرهای جوانه زده

۲ لیتر بایوفارم، محلول درمقدار مناسبي آب برای یک هکتار بذر پس از جوانه زدن

در خزانه

۳ لیتر بایوفارم، محلول در مقدار مناسبي اب، پاشش در خزانه برای یک هکتار بذر، زمانی که نشاء ۳ سانتیمتر است. ۴۸ ساعت از خروج آب از مزرعه جلوگیری شود.

تلقیح نشاء

۲ لیتر بایوفارم،  محلول در مقدار مناسبي آب به مدت ۱۵دقیقه براي يك هكتار بذر

كلزا

بذرمال

نيم ليتر بايوفارم، براي بذر مصرفي يك هكتار

آفتابگردان

بذرمال

نيم ليتر بايوفارم، براي بذر مصرفي يك هكتار

پنبه

بذرمال

۲ ليتر بايوفارم، به ازاي بذر مصرفي يك هكتارتوصیه‏‌ها:
 •     بایوفارم را قبل از استفاده بخوبی تکان دهید.
 •     کلیه عملیات را در سایه انجام دهید.
 •     بایوفارم را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.