تحقیقات

تاثیر پروبیوتیک ها بر سلامت انسان

بیشتر از 90% باکتری های مفید در بدن در کولون وجود دارد که مقدار آن به ازای هر گرم از …

بررسی کارایی کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیو ۹۶ در افزایش عملکرد گندم دیم در استان مرکزی

اثر کودهای بیولوژیک بایوفارم و پروبیو ۹۶ در یک مطالعه مزرعه‌ای بر افزایش عملکرد گندم دیم در بخش خنجین، شهرستان …

بررسی اثر پروبیوتیک بر عملکرد و شاخص های سلامت پرندگان گوشتی

ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد در خوراک طیور میزان شیوع بیماری‌های باکتریایی و مرگ‌ومیر ناشی …