گروه بهداشت عمومی

گروه سلامت و بهداشت عمومی

بیشتر از نیمی از جمعیت جهان در معرض بیماریهای قابل انتقال از طریق ناقلین قرار دارند. بیماریهای قابل انتقال از طریق ناقلین بیشتر مردم فقیر که دسترسی به امکانات مناسب سکونت، آب سالم و خدمات بهداشتی را ندارند تحت تاثیر قرار می‌دهد.

لاروکش بیولوژیک بایوفلش

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی