مخمر دامی ساکارولایف

مخمر دامی ساکارولایف

مشخصات کلی فرآورده
 •  نام محصول: ساکارولایف
 • گروه دارویی: پروبیوتیک مخمری
 • شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک
 • حیوان هدف: دام شیری و پرواری
 • ساکارومایسس سرویزیه
 • کربنات کلسیم
 • گاوهاى شیرده ۵ تا ۱۰ گرم
 •  گاوهاى خشک و انتظار زایش ۱۰ تا ۱۵ گرم
 •  گوساله پروارى ۳ تا ۵ گرم
 •  میش و بز شیرده ۲ تا ۴ گرم
 • گوساله شیرخوار ۲ تا ۳ گرم
 •  بره و بزغاله شیرخوار ۱ تا ۲ گرم
 •  گاو پرواری و شیری ۳۰۰ گرم تا نیم کیلوگرم در هر تن خوراک
  توجه: در شرایط استرس و کاهش اشتها، مقدار مصرف مى تواند به دو برابر افزایش یابد.
 •  مخمر ساکارومایسس سرویزیه با مصرف اکسیژن در محیط شکمبه سبب تحریک رشد باکترى هاى سلولایتیک که به شدت بى هوازى هستند شده و باعث تثبیت pH شکمبه در شرایط بهینه و پیشگیرى از بروز اسیدوز تحت بالینى (SARA) شده و با بهبود فعالیت آنزیمى دستگاه گوارش، سبب بهبود هضم پذیرى خوراك مى شود.
 • مخمر زنده با عمل تنفس، اکسیژن آزاد موجود در شکمبه را مصرف نموده و محیط بى هوازى که براى متابولیسم شکمبه مناسب است را مهیا می سازد. پائین بودن میزان اکسیژن شکمبه، یکى از عوامل مهم تعیین کننده فعالیت جمعیت میکروبى شکمبه میباشد.
 • بهبود عملکرد جمعیت میکروبى شکمبه باعث هضم بهتر نشاسته و سلولز و در نتیجه مصرف کارآمد تر مواد مغذى جیره و افزایش تولید اسیدهاى چرب فرار مى گردد، که این امر انرژى بیشترى را براى فعالیت ماهیچه ها و غدد پستانى دام فراهم نموده و در نتیجه موجب افزایش تولید شیر مى شود. همچنین باعث افزایش تولید پروپیونات و استات شده که به ترتیب موجب بهبود تولید شیر و چربى شیر میگردد. لذا با مصرف مخمر سنتز پروتئین میکروبى افزایش پیدا میکند که با بر طرف نمودن بخشى از نیازهاى غذایى دام، موجب تولید گوشت با کیفیت تر و افزایش پروتئین شیر میگردد.
 • علاوه بر این مصرف مخمر با تحریک باکترى هاى مصرف کننده لاکتات بطور ویژه از تشکیل اسیدلاکتیک جلوگیرى نموده و در نتیجه موجب کاهش خطر اسیدوز بخصوص اسیدوز تحت بالینى مى گردد.
مخمر دامی ساکارولایف
 •  تثبیت فلور میکروبى شکمبه
 • بهبود عوارض استرس هاى محیطى (تثبیت فعالیت گوارشى در شرایط استرس)
 • تحریک فعالیت آنزیمى و افزایش تجزیه فیبر در شکمبه
 • بهبود خوراك مصرفى
 • بهبود تولید شیر و گوشت
 • افزایش درصد پروتئین و چربى شیر
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنى حیوان
 • ایجاد شرایط بى هوازى در شکمبه
 • تسریع رشد شکمبه در گوساله هاى تازه از شیر گرفته شده
 • کاهش لنگش
 • بهبود ضریب تبدیل غذایى
 • پیشگیری از نوسانات pH در شکمبه
 •  فویل آلومینیومی 5 کیلوگرمی
 • در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • فقط برای مصارف دامپزشکی استفاده شود.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 •  تا ۲۴ ماه از زمان تولید
دام

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ
پت

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

اسب

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آبزیان

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آکواران

اطلاعات متنی

زنبور

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی