هایپروکوآین

هایپروکوآین

مشخصات کلی فرآورده
 • نام محصول: هایپروکوآین
 •  گروه دارویی: پروبیوتیک
 • شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک و محلول در آب
 •  حیوان هدف: انواع اسب
 • لاکتوباسیلوس رامنوسوس
 •  لاکتوباسیلوس پلانتاروم
 • انتروکوکوس فاسیوم
 •  پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی
 •  بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
 •  باسیلوس سوبتیلیس
 • باسیلوس لیشنی فورمیس
 •  ساکارومایسس سرویزیه
 •  دکستروز
 • ۴ گرم به ازای هر رأس کره اسب
 •  ۱۰ گرم به ازای هر رأس اسب بالغ
 •  پروبیوتیک‌ها بعد از مصرف و استقرار در دستگاه گوارش حیوان موجب بهبود عملکرد دستگاه گوارش میزبان شده و با اتصال به دیواره روده و ممانعت از تشکیل کلنی توسط میکروارگانیسم‌های بیماریزا به عنوان سدی در برابر پاتوژن‌ها عمل می‌کنند. علاوه بر این، پروبیوتیک‌ها ترکیباتی تولید می‌کنند که با مکانیسم‌های مختلف قادر به خنثی نمودن سموم تولید شده توسط عوامل بیماریزا در دستگاه گوارش شده و با مکانیسم اگریگاسیون و کواگریگاسیون عوامل بیماریزا را به خارج از بدن حیوان، دفع میکنند. میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک با اتصال به دیواره روده علاوه بر ایجاد تعادل میکروبی در فلور روده با تحریک سیستم ایمنی و تأثیر بر حرکات دودی روده، فعالیت دستگاه گوارش و سیستم ایمنی را بهبود بخشیده و در پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند کولیت، تأثیر قابل توجهی دارند.
هایپروکوآین
 •  بهبود عملکرد سیستم گوارش در اسب
 •  تقویت سیستم ایمنی
 •  کاهش استرس‌های ناشی از مسابقات
 •  کاهش اختلالات عصبی
 •  بهبود اشتها
 • بهداشت و سلامت سُم
 •  بهبود کارایی تولید مثل
 •  بهبود هضم مواد غذایی مانند فیبر و نشاسته
 •  کمک به حفظ pH طبیعی در دستگاه گوارش اسب
 • کاهش لنگش مرتبط با ناهنجاری‌های تغذیه‌ای
 •  ممانعت از اتصال باکتری های بیماریزا به سطح دستگاه گوارش
 • جعبه مقوایی حاوی پاکت فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی
 •  پاکت‌ فویل آلومینیومی ۵ کیلوگرمی به‌ صورت وکیوم
 •  در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 •  دو سال پس از تولید
دام

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ
پت

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

اسب

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آبزیان

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

زنبور

شرح

اطلاعات متنی