لاروکش بیولوژیک بایوفلش

لاروکش بیولوژیک بایوفلش

دوبالان و اهمیت کنترل آن ها

 • پشه‌های جنس آنوفل، کولکس و آئدس ناقل بیماری‌های خطرناک و کشنده ای مانند مالاریا، تب دنگی، تب زرد، تب دره ریفت، چیکونگونیا، آنسفالیت ژاپنی و … هستند. حشرات بالغ ماده در محیط های آبی تخمگذاری کرده و مرحله لاروی این حشرات، در آب سپری می شود. کنترل بیولوژیک این پشه ها در مرحله لاروی با حشره کش های بیولوژیک که کاربرد آن ها در آب آشامیدنی نیز مجاز است کمک شایان توجهی را به ارتقای سلامت جامعه می کند. بایوفلش، یک لاروکش بیولوژیک با فرمولاسیون گرانول آهسته‌رهشی است که برای کنترل مرحله لاروی پشه‌های ناقل بیماری و نیز پشه های مزاحم شهری مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 • ماده موثره بایوفلش، اسپور و کریستال اندوتوکسین باکتری بیمارگر Bacillus thuringiensis M-H-14 است که در ترکیب با مواد جلب‌کننده، روی سطح آب شناور شده و با جلب لارو پشه‌ها، بر آن ها اثر می‌گذارد. این محصول، لارو‏کشی گوارشی است که پس از تغذیه توسط لاروِ هدف با ایجاد مسمومیت و توقف تغذیه، پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت موجب مرگ لارو می‏‌شود.
 •  به منظور کنترل کامل لارو پشه ها، بایوفلش تا فاصله ۵ متری حاشیه خشکی روی سطح آب پاشیده شود.
 •  برای کنترل کامل جمعیت پشه‏‌ها، توصیه می‏‌شود که عملیات لاروکشی با ‏گرانول‏‌های بایوفلش هر دو هفته یکبار، تکرار شود.
 •  برای استفاده در نیزارها، باتلاق‏‌ها و شالیزارها که پوشش گیاهی وجود دارد، بایستی بایوفلش با سطح آب تماس داشته باشد یا روی ساقه و برگ های خیس قرار گیرد.

 

آفات هدفمکان کاربردمقدار کاربرد
لارو پشه های ناقل بیماری و پشه های مزاحم شهریحاشیه رود و رودخانه، فاضلاب شهری، استخر، برکه، باتلاق، مرداب، نیزار، شالیزار و …

1/7 کیلوگرم/هکتار

تراکم پایین پشه ها

 


 

3/5 کیلوگرم/هکتار تراکم بالای پشه ها (لارو سن 3 و 4)

لاروکش بیولوژیک بایوفلش
 •  کنترل کامل و غیرشیمیایی لارو پشه های ناقل بیماری و مزاحم شهری
 •  کاملاً اختصاصی و فاقد اثرات منفی بر موجودات غیرهدف (پارازیتوییدها، شکارگرها و حشرات گرده افشان)
 •  عدم بروز ‌مقاومت در حشرات هدف (راسته دوبالان)
 •  جايگزين مناسب سموم شيميايی، فسفره و گازوئيل و …
لاروکش بیولوژیک بایوفلش

لاروکش بیولوژیک بایوفلش

دوبالان و اهمیت کنترل آن ها

 • پشه‌های جنس آنوفل، کولکس و آئدس ناقل بیماری‌های خطرناک و کشنده ای مانند مالاریا، تب دنگی، تب زرد، تب دره ریفت، چیکونگونیا، آنسفالیت ژاپنی و … هستند. حشرات بالغ ماده در محیط های آبی تخمگذاری کرده و مرحله لاروی این حشرات، در آب سپری می شود. کنترل بیولوژیک این پشه ها در مرحله لاروی با حشره کش های بیولوژیک که کاربرد آن ها در آب آشامیدنی نیز مجاز است کمک شایان توجهی را به ارتقای سلامت جامعه می کند. بایوفلش، یک لاروکش بیولوژیک با فرمولاسیون گرانول آهسته‌رهشی است که برای کنترل مرحله لاروی پشه‌های ناقل بیماری و نیز پشه های مزاحم شهری مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 • ماده موثره بایوفلش، اسپور و کریستال اندوتوکسین باکتری بیمارگر Bacillus thuringiensis M-H-14 است که در ترکیب با مواد جلب‌کننده، روی سطح آب شناور شده و با جلب لارو پشه‌ها، بر آن ها اثر می‌گذارد. این محصول، لارو‏کشی گوارشی است که پس از تغذیه توسط لاروِ هدف با ایجاد مسمومیت و توقف تغذیه، پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت موجب مرگ لارو می‏‌شود.
 •  به منظور کنترل کامل لارو پشه ها، بایوفلش تا فاصله ۵ متری حاشیه خشکی روی سطح آب پاشیده شود.
 •  برای کنترل کامل جمعیت پشه‏‌ها، توصیه می‏‌شود که عملیات لاروکشی با ‏گرانول‏‌های بایوفلش هر دو هفته یکبار، تکرار شود.
 •  برای استفاده در نیزارها، باتلاق‏‌ها و شالیزارها که پوشش گیاهی وجود دارد، بایستی بایوفلش با سطح آب تماس داشته باشد یا روی ساقه و برگ های خیس قرار گیرد.

 

آفات هدفمکان کاربردمقدار کاربرد
لارو پشه های ناقل بیماری و پشه های مزاحم شهریحاشیه رود و رودخانه، فاضلاب شهری، استخر، برکه، باتلاق، مرداب، نیزار، شالیزار و …

1/7 کیلوگرم/هکتار

تراکم پایین پشه ها

 


 

3/5 کیلوگرم/هکتار تراکم بالای پشه ها (لارو سن 3 و 4)

لاروکش بیولوژیک بایوفلش
 •  کنترل کامل و غیرشیمیایی لارو پشه های ناقل بیماری و مزاحم شهری
 •  کاملاً اختصاصی و فاقد اثرات منفی بر موجودات غیرهدف (پارازیتوییدها، شکارگرها و حشرات گرده افشان)
 •  عدم بروز ‌مقاومت در حشرات هدف (راسته دوبالان)
 •  جايگزين مناسب سموم شيميايی، فسفره و گازوئيل و …