اسیدآمینه زیستی بایوران (آمینوبایوران)

آمینوبایوران (اسیدآمینه زیستی بایوران)

مشخصات کلی فرآورده
 
 •  نام محصول: آمینوبایوران (اسیدآمینه زیستی بایوران) 
اسیدآمینه زیستی بایوران (آمینوبایوران)

اسیدآمینه، ماده آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و باکتری باسیلوس ولزنسیس

اسیدآمینه کل                                                11%

ماده آلی                                                       20%

نیتروژن                                                      2/5%

فسفر                                                            2%

پتاسیم                                                          1%

باکتری باسیلوس ولزنسیس              105 باکتری در هر میلی‌لیتر   

محلول پاشی

 • انواع گیاهان زراعی: 2 تا 3 لیتر در هکتار در هر یک از مراحل پنجه زنی، ساقه دهی و خوشه دهی گیاهان زراعی استفاده شود.
 • درختان میوه: 3 تا 4 لیتر در هکتار در هر یک از مراحل پیش از گلدهی، مراحل اولیه تشکیل میوه و 20 روز مانده به برداشت میوه استفاده شود.
 • سبزیجات و محصولات گلخانه ای: 2 تا 3 لیتر در هکتار در هر یک از مراحل اولیه جوانه‌زنی و سبز شدن و 10 روز پیش از برداشت استفاده شود.

آب آبیاری

 • انواع گیاهان زراعی: 3 تا 4 لیتر در هکتار در هر یک از مراحل پنجه زنی، ساقه دهی و خوشه دهی گیاهان زراعی استفاده شود.
 • درختان میوه: 4 تا 5 لیتر در هکتار در هر یک از مراحل پیش از گلدهی، مراحل اولیه تشکیل میوه و 20 روز مانده به برداشت میوه استفاده شود.
 • سبزیجات و محصولات گلخانه ای: 3 تا 4 لیتر در هکتار در هر یک از مراحل اولیه جوانه زنی و سبز شدن و 10 روز پیش از برداشت استفاده شود.

اسیدآمینه زیستی بایوران شامل مواد پروتئینی حاصل از فراورده­‌های جانبی کشاورزی و لبنی و باکتری Bacillus velezensis است. اسیدهای آمینه با صرفه­‌جویی در مصرف انرژی به بروز مقاومت در گیاه نسبت به تنش‌­ها کمک کرده و در نتیجه افزایش تولیدات و محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.

اسیدآمینه زیستی بایوران (آمینوبایوران)
 • افزایش میزان پروتئین، کلروفیل و فتوسنتز در گیاه
 • افزایش درصد جوانه­‌زنی بذور، افزایش وزن هزار دانه و افزایش کمی و کیفی محصول
 • تقویت سیستم ایمنی و افزایش تحمل گیاه در برابر تنش‌­های زنده و غیرزنده همچون سرمازدگی، دمای بالا، خشکی، شوری، فلزات سنگین، بیماری­‌های گیاهی و …
 • افزایش تشکیل هورمون­‌های گیاهی مثل اکسین، کمک به باروری بیشتر در فرایند گرده­‌افشانی، گلدهی و میوه‌­دهی بیشتر، بهبود رنگ­‌گیری و تشکیل قند در میوه و در نهایت افزایش بازارپسندی میوه

بطری حاوی مایع 1 لیتری است.

 • آمینوبایوران دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی