هیومیک اسید زیستی بایوران (مایع)

هیومیک اسید زیستی بایوران (مایع)

مشخصات کلی فرآورده
 
  •  نام محصول: هیومیک ­اسید زیستی بایوران (مایع)
هیومیک اسید زیستی بایوران (مایع)

هیومیک ­اسید، فولویک ­اسید، پتاسیم و باکتری Bacillus velezensis

هیومیک اسید                                                              12%

فولویک­اسید                                                                    2%

پتاسیم                                                                         1%

Bacillus velezensis                                       CFU/ml 2 × 106

محصولات گلخانه­ای:

– تلقیح ریشه نشاء و نهال و قلمه: ۳ لیتر از کود در ۱۰۰ لیتر آب حل شود. سپس، به تدریج نشاء، قلمه یا نهال موردنیاز برای کاشت یک هکتار زمین به مدت ۱۵ دقیقه درون این محلول قرار داده و به زمین اصلی منتقل شود.

– آب آبیاری: ۵ لیتر از کود به مخزن سیستم آبیاری برای یک هکتار گلخانه اضافه و همراه آب آبیاری هر ۲ تا ۳ هفته یکبار استفاده شود.

محصولات زراعی:

– بذرمال: ۱ تا ۳ لیتر کود با توجه به نوع و اندازه بذر برای بذرمال ۱۰۰ کیلوگرم بذر استفاده شود.

– پنجه­ زنی: ۶ تا ۸ لیتر از کود در مخزن مربوط به سیستم آبیاری یا در مسیر آب برای یک هکتار مزرعه استفاده شود.

– خوشه­ دهی: ۶ تا ۸ لیتر از کود در مخزن مربوط به سیستم آبیاری یا در مسیر آب برای یک هکتار مزرعه استفاده شود.

محصولات باغی:

– آب آبیاری: ۸ تا ۱۰ لیتر از کود، همراه با آب آبیاری مورداستفاده در یک هکتار باغ، در هر یک از مراحل، پیش از گلدهی، پس از تشکیل میوه و درشت شدن میوه استفاده شود.

هیومیک­اسید زیستی بایوران حاوی هیومیک­اسید، فولویک­اسید، پتاسیم و باکتری Bacillus velezensis است. هیومیک‌اسید، از سویی با اثرگذاری بر ساختار شیمیایی و فیزیکی خاک و جوامع میکروبی و از سوی دیگر، با افزایش عناصر غذایی در دسترس گیاهان بر رشد و عملکرد آن‌ها تاثیر مثبت می‌گذارد. باکتری‌های محرک رشد گیاه نیز با مجموعه‌ای از فعالیت‌های بیوشیمیایی همچون حل‌کنندگی فسفات و تولید آنزیم‌ها و متابولیت‌های ثانویه، باعث بهبود رشد، عملکرد و افزایش تحمل گیاه در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده می‌شوند.

هیومیک اسید زیستی بایوران (مایع)
  • افزایش میزان حاصلخیزی و ماده آلی خاک
  • بهبود فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک
  • تسهیل جذب عناصر کلاته شده اطراف ریشه
  • افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر گیاهان
  • بهبود ریشه‌زایی و رشد گیاهان
  • کاهش‌دهنده آثار منفی تنش‌های محیطی مانند کم آبی، شوری و سرمازدگی

بطری حاوی مایع 1 لیتری است.

هیومیک­اسید زیستی بایوران دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ
جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی