هیومیک اسید زیستی بایوران (پودر وتابل)

هیومیک اسید زیستی بایوران (پودر وتابل)

مشخصات کلی فرآورده
 
 •  نام محصول: هیومیک اسید زیستی بایوران (پودر وتابل)
   
هیومیک اسید زیستی بایوران (پودر وتابل)

هیومیک ­اسید، فولویک­ اسید، پتاسیم و باکتری Bacillus velezensis

هیومیک اسید                  60%
فولویک اسید                     1%
پتاسیم                            8%
Bacillus velezensis      CFU/gr 2 × 106

محصولات گلخانه­ای:

 • تلقیح ریشه نشاء و نهال و قلمه: ۱ کیلوگرم هیومیک‌اسید زیستی بایوران در ۱۰۰ لیتر آب حل و نشاء‌، قلمه یا نهال موردنیاز برای کاشت یک هکتار زمین به مدت ۱۵ دقیقه درون این محلول قرار داده شود. سپس، نشاء‌، قلمه یا نهال، برای کاشت به زمین اصلی انتقال داده شود.
 • آب آبیاری: ۲ کیلوگرم از محصول به مخزن مربوط به سیستم آبیاری با حجم ۱۰۰۰ لیتر آب اضافه و همراه آب آبیاری هر ۲ تا ۳ هفته یکبار استفاده شود.

محصولات زراعی:

 • بذرمال: 5/0 تا 5/1 کیلوگرم از محصول با توجه به نوع و اندازه بذر برای بذرمال ۱۰۰ کیلوگرم بذر استفاده شود. با کاهش اندازه بذر، میزان استفاده از محصول افزایش می‌یابد.
 • پنجه ­زنی: ۱ تا ۲ کیلوگرم از محصول در مخزن مربوط به سیستم آبیاری یا در مسیر آب برای یک هکتار مزرعه استفاده شود.
 • خوشه ­دهی: ۱ تا ۲ کیلوگرم از محصول در مخزن مربوط به سیستم آبیاری یا در مسیر آب برای یک هکتار مزرعه استفاده شود.

محصولات باغی:

 • آب آبیاری: ۲ تا ۳ کیلوگرم از محصول، همراه با آب آبیاری مورداستفاده برای یک هکتار باغ، در هر یک از مراحل پیش از گلدهی، پس از تشکیل میوه و درشت شدن میوه استفاده شود. در سیستم آبیاری غرقابی، ۳۰ دقیقه آخر آبیاری، کود به سیستم آبیاری اضافه شود.

هیومیک­اسید زیستی بایوران حاوی هیومیک­اسید، فولویک­اسید، پتاسیم و باکتری Bacillus velezensis است. هیومیک‌اسید، از سویی با اثرگذاری بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و جوامع میکروبی و از سوی دیگر، با افزایش عناصر غذایی در دسترس گیاهان، بر رشد و عملکرد آن‌ها تاثیر مثبت می‌گذارد. باکتری‌های محرک رشد گیاه نیز با مجموعه‌ای از فعالیت‌های بیوشیمیایی همچون حل‌کنندگی فسفات و تولید آنزیم‌ها و متابولیت‌های ثانویه، باعث بهبود رشد، عملکرد و افزایش تحمل گیاه در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده می‌شوند.

هیومیک اسید زیستی بایوران (پودر وتابل)
 • افزایش میزان حاصلخیزی و ماده آلی خاک
 • بهبود فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک
 • تسهیل جذب عناصر کلاته‌شده اطراف ریشه
 • افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر گیاهان
 • بهبود ریشه‌زایی و رشد گیاهان
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده
 • افزایش وزن و رنگ‌گیری میوه

جعبه حاوی دو بسته فویل آلومینیومی 500 گرمی است.

هیومیک­اسید زیستی بایوران دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

قوطی حاوی محصول، دور از دسترس کودکان و در محل قفل­دار نگهداری شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ
جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی