مخمر دامی ساکارولایف

ساکارومایسس سرویزیه:

مخمر ساکارومایسس سرویزیه با مصرف اکسیژن در محیط شکمبه سبب تحریک رشد باکترى هاى سلولولایتیک که به شدت شده و با (SARA) شکمبه در شرایط بهینه و پیشگیرى از بروز اسیدوز تحت بالینى pH بى هوازى هستند شده و باعث تثبیت بهبود فعالیت آنزیمى دستگاه گوارش، سبب بهبود هضم پذیرى خوراك مى شود.

تثبیت فلور میکروبى شکمبه

بهبود عوارض استرس هاى محیطى، تثبیت فعالیت گوارشى در شرایط استرس

تحریک فعالیت آنزیمى و افزایش تجزیه فیبر در شکمبه

بهبود خوراك مصرفى

بهبود تولید شیر و گوشت

افزایش درصد پروتئین و چربى شیر

بهبود فعالیت سیستم ایمنى حیوان

بهبود محیط بى هوازى شکمبه

تسریع رشد شکمبه در گوساله هاى تازه از شیر گرفته شده

کاهش لنگش

بهبود ضریب تبدیل غذایى

پیشگیری از نوسانات pH در شکمبه 

مخمر زنده با عمل تنفس، اکسیژن آزاد موجود در شکمبه را مصرف نموده و محیط بى هوازى که براى متابولیسم شکمبه مناسب است را مهیا می سازد. پائین بودن میزان اکسیژن شکمبه، یکى از عوامل مهم تعیین کننده فعالیت جمعیت میکروبى شکمبه میباشد.

بهبود عملکرد جمعیت میکروبى شکمبه باعث هضم بهتر نشاسته و سلولز و در نتیجه مصرف کارآمد تر مواد مغذى جیره و افزایش تولید اسیدهاى چرب فرار مى گردد، که این امر انرژى بیشترى را براى فعالیت ماهیچه ها و غدد پستانى دام فراهم نموده و در نتیجه موجب افزایش تولید شیر مى شود. همچنین باعث افزایش تولید پروپیونات و استات شده که به ترتیب موجب بهبود تولید شیر و چربى شیر میگردد. لذا با مصرف مخمر سنتز پروتئین میکروبى افزایش پیدا میکند که با بر طرف نمودن بخشى از نیازهاى غذایى دام، موجب تولید گوشت با کیفیت تر و افزایش پروتئین شیر میگردد.

علاوه بر این مصرف مخمر با تحریک باکترى هاى مصرف کننده لاکتات بطور ویژه از تشکیل اسیدلاکتیک جلوگیرى نموده و در نتیجه موجب کاهش خطر اسیدوز بخصوص اسیدوز تحت بالینى مى گردد.

گاوهاى شیرده 5 تا 10 گرم

گاوهاى خشک و انتظار زایش 10 تا 15 گرم

گوساله پروارى 3 تا 5 گرم

میش و بز شیرده 2 تا 4 گرم

گوساله شیرخوار 2 تا 3 گرم

بره و بزغاله شیرخوار 1 تا 2 گرم

میزان ماده مؤثره:

تعداد کل سویه پروبیوتیک 9 10 * 1 در هر گرم محصول

در جاى خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهدارى شود.

فقط براى مصارف دامپزشکى استفاده شود.

دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.

توجه:

*در شرایط استرس و کاهش اشتها، مقدار مصرف مى تواند به دو برابر افزایش یابد*

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media