آقای دکتر همایون مرادی، مدیرعامل محترم شرکت فن‌آوری زیستی طبیعت‌گرا

دکتری مدیریت

آقای دکتر همایون مرادی

آقای مهندس شهیار معصومی (قائم مقام مدیرعامل)

کارشناسی ارشد عمران

آقای مهندس شهیار معصومی

آقای دکتر غلامرضا صالحی (مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه)

استاد تمام بیوتکنولوژی کشاورزی، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

آقای مهندس کامران حقیقی (مدیر کارخانه بایوفسفات بایوران)

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

آقای مهندس کامران حقیقی

آقای مهندس امیررضا کاتوزیان (مدیر کارخانه)

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی

آقای مهندس امیررضا کاتوزیان

آقای دکتر سلیمان قاسمی (مدیر تحقیق و توسعه  بخش پروبیوتیک‌های گیاهی) 

دکتری بیماری‌شناسی گیاهی

آقای دکتر سلیمان قاسمی

آقای مهندس مهدی فرضی (مدیر تحقیق و توسعه  بخش پروبیوتیک‌های حیوانی)

کارشناس ارشد میکروبیولوژی صنعتی

آقای مهندس مهدی فرضی

آقای مهندس مجید حسینی (مدیر تولید پروبیوتیک‌های گیاهی)

کارشناس ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

آقای مهندس مجید حسینی

آقای مهندس رضا دایر (مدیر تولید پروبیوتیک‌های حیوانی)

کارشناس ارشد ژنتیک

آقای مهندس رضا دایر

آقای مهندس سیاوش ترابی (مدیر کنترل کیفی و بانک میکروبی)

کارشناس ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

آقای مهندس سیاوش ترابی

خانم دکترالهه احمدی (مسئول تضمین کیفیت)

دکتری بیوتکنولوژی

خانم دکتر الهه احمدی

آقای مهندس آرتا سرتیپی (مدیر فروش پروبیوتیک‌های گیاهی)

کارشناس ارشد بازاریابی

آقای مهندس آرتا سرتیپی

آقای دکتر آرمان مشاوری (مدیر فروش پروبیوتیک‌های حیوانی)

دکتری دامپزشکی

آقای دکتر آرمان مشاوری

آقای دکتر سید محمد.تبادکانی (مدیر بازاریابی منطقه‌ای)

دکتری حشره‌شناسی کشاورزی

آقای دکتر سید محمد تبادکانی

خانم دکتر سمیه حیمی (مدیر بازاریابی منطقه‌ای)

دکتری اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات

خانم دکتر سمیه رحیمی

خانم مهندس سعیده رنجبر (مدیر بازاریابی منطقه‌ای)

دانشجوی دکتری کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی

خانم مهندس سعیده رنجبر

آقای محسن عسگری‌نیا (مدیر مالی- اداری)

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

آقای محسن عسگری‌نیا

آقای بهنام حسامی (مسئول فناوری اطلاعات)

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

آقای مهندس بهنام حسامی

این مجموعه، همچنین از تجربیات و مشاوره برخی از مهم‌ترین دانشمندان کشور در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی همچون خانم دکتر معظمی ()، آقای دکتر مسعود احمدزاده (گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران)، آقای دکتر چوبچیان ()، خانم دکتر مژگانی () و ... بهره می‌برد. منتظری مشاور

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media