دریافت عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه کشور، کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران در سال 1397

دریافت عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه کشور، کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران در سال 1397

کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران تولید شده توسط شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا، در سال 1397 موفق به کسب عنوان محصول برتر نحقیق و توسعه کشور در بخش کشاورزی شده است ...
Read more

Appreciation of Kukkiwon (Taekwondo World Center in South Korea) from Dr. Moradi (CEO of BIORUN)

Appreciation of Kukkiwon (Taekwondo World Center in South Korea) from Dr. Moradi (CEO of BIORUN)

The award ceremony from Cookie Wan (World Center of Taekwondo in South Korea) to Dr. Moradi, for the purpose of trying to grow Taekwondo in Iran by the great Professor Mojtaba Nazarm, the official members of Cookie Wan
Read more

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media