براساس تعریف، کود بیولوژیک یا کود زیستی (Biofertilizer)، به ترکیباتی اطلاق می‌شود که حاوی حداقل یک موجود زنده (میکروارگانیسم) بوده و با استقرار در فضای اطراف ریشه (ریزوسفر)، اندام هوایی (فیلوسفر) یا بافت‌های داخلی (اندوسفر) گیاهان، به افزایش رشد، سلامت و عملکرد آنها کمک می‌کنند. کودهای زیستی، به روش‌های مختلف مانند تلقیح بذر (بذرمال)، تلقیح ریشه نشاء یا نهال، همراه شخم، محلول‌پاشی یا همراه آب آبیاری در اختیار گیاه قرار می‌گیرند و بسته به محتوا و مکانیسم عمل میکروارگانیسم موجود در آنها، می‌توانند جایگزین بخشی از ترکیبات شیمیایی و آفتکش‌های سنتتیک مورداستفاده در کشاورزی شوند. در تعریف کود (Fertilizer)، بیشتر نقش تغذیه‌ای به عنوان فراهم‌کننده یک یا چند عنصر غذایی موردنیاز گیاه مطرح است، حال آن که میکروارگانیسم‌های به کار رفته در کودهای بیولوژیک، از طریق طیفی از فعالیت‌ها مانند تثبیت ازت، حل‌کنندگی فسفات و پتاس، تولید سیدروفور و تسهیل جذب آهن، تولید هورمون‌های رشدی، تولید آنزیم‌های ضدقارچی و آنتی‌بیوتیک در مواجهه با قارچ‌های بیمارگر گیاهی، تولید ترکیبات ضداسترس در مواجهه با شوری، تنش سرمایی، خشکسالی و ... بر رشد، عملکرد و سلامت گیاهان تاثیر مثبت می‌گذارند. بنابراین، شاید کاربرد اصطلاح "کود بیولوژیک" برای این ترکیبات، نوعی اجحاف در حق آنها باشد، چرا که تامین عناصر غذایی تنها یکی از مکانیسم‌های شناخته‌شده این میکروارگانیسم‌ها است. از این رو، در منابع جدیدتر، از اصطلاحات جایگزین باکتری‌های محرک رشد گیاه (Plant Growth Promoting Bacteria) یا پروبیوتیک‌های گیاهی (Plant Probiotics) برای تمایزاین این ترکیبات استفاده می‌شود. امروزه، ترکیبات زیادی تحت عنوان پروبیوتیک‌های گیاهی یا کودهای بیولوژیک در دنیا تولید می‌شود که عمدتا بر پایه باکتری‌های محرک رشد گیاهان مانند گونه‌های مختلف Bacillus ،Pseudomonas ،Azotobacter ،Azospirillum و قارچ‌هایی نظیر Trichoderma فرموله می‌شوند. در مطالعات مزرعه‌ای مختلف، نشان داده شده است که پروبیوتیک‌های گیاهی یا کودهای زیستی قادرند میزان عملکرد محصولات مختلف را بین 20 تا 30 درصد افزایش دهند، اگرچه گاهی افزایش عملکرد به میزان باورنکردنی 150 تا 250 درصد نیز در برخی محصولات گزارش شده است. کارایی این ترکیبات، به عوامل متعددی مانند ساختار و محتوای عناصر غذایی خاک، شرایط اقلیمی و آب و هوایی، میزان رطوبت خاک، میزان مواد آلی موجود در خاک، شدت استفاده از ترکیبات شیمیایی، نوع فرمولاسیون، شرکت تولیدکننده و در نهایت نحوه کاربرد آنها بستگی دارد. پروبیوتیک‌های گیاهی، یکی از ارکان کشاورزی پایدار، کشاورزی ارگانیک یا زیستی و تولید محصولات سالم و ارگانیک هستند و در صورتی که به نحو مطلوب و صحیح و با تکیه بر ملزومات علمی به کار برده شوند، می‌توانند تا حد زیادی نیاز به کودها و آفتکش‌های شیمیایی را کاهش دهند. در تولید محصولات سالم و ارگانیک و بویژه با هدف صادرات، استفاده از این ترکیبات به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی مرسوم بسیار مفید واقع شده است. شرکت فناوری زیستی طبیعت‌گرا (بایوران) مفتخر به تولید طیفی از کودهای زیستی مبتنی بر پروبیوتیک‌های گیاهی است که کیفیت و کارایی آنها در آزمایشگاه‌های مدرن و مزارع پایلوت کشور بارها و بارها به اثبات رسیده است. برای مشاهده اطلاعات تکمیلی در مورد انواع محصولات این شرکت، میکروارگانیسم‌های مورداستفاده و مکانیسم عمل آنها و همچنین نحوه و میزان استفاده از هر یک از آنها، به بخش گروه‌های تخصصی (گروه گیاهی) مراجعه نمایید.


Visit of Organic Garden in the Nesa Village (Asara District, Alborz Province) by Biorun Experts

Visit of Organic Garden in the Nesa Village (Asara District, Alborz Province) by Biorun Experts

Biorun experts visited organic garden of Mr Khoraj in Nesa village to control the efficiency of their biological fertilizers and pesticides ...
Read more

بازدید از مزارع زیره تیمارشده با کودهای بیولوژیک بایوران در شهرستان نظرآباد استان البرز

بازدید از مزارع زیره تیمارشده با کودهای بیولوژیک بایوران در شهرستان نظرآباد استان البرز

برنامه بازدید و کل‌گیری از مزرعه زیره تیمارشده با کودهای زیستی بایوران به منظور تخمین میزان عملکرد در واحد سطح در نوزدهم خرداد ماه صورت گرفت. این مزرعه، به مساحت تقریبی یک و نیم هکتار در شهرستان نظرآباد استان البرز ...
Read more

بازدید از مجموعه بزرگ گلخانه‌ای برادران دهقانی واقع در شهرک سهیلیه استان البرز

بازدید از مجموعه بزرگ گلخانه‌ای برادران دهقانی واقع در شهرک سهیلیه استان البرز

با حضور کارشناسان شرکت بایوران، برنامه بازدیدی از مجموعه بزرگ گلخانه‌ای برادران دهقانی واقع در شهرک سهیلیه استان البرز صورت گرفت. در این مجموعه گلخانه‌ای، طیف گسترده‌ای از محصولات شامل گوجه‌فرنگی، خیارسبز، فلفل شیرین، بامیه، سبزیجات و ...
Read more

بازدید از مزارع گندم، کلزا و زیره تیمارشده با کودهای بیولوژیک در شهرستان نظرآباد

بازدید از مزارع گندم، کلزا و زیره تیمارشده با کودهای بیولوژیک در شهرستان نظرآباد

در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ، بازدیدی از مزارع گندم، کلزا و زیره تیمارشده با کودهای بیولوژیک تولید شرکت بایوران در شهرستان نظرآباد، شرکت کشت و صنعت بستان صورت گرفت. در این بازدید، ....
Read more

کود بیولوژیک، کود زیستی یا پروبیوتیک گیاهی چیست؟

کود بیولوژیک، کود زیستی یا پروبیوتیک گیاهی چیست؟

براساس تعریف، کود بیولوژیک یا کود زیستی، به ترکیباتی اطلاق می‌شود که حاوی حداقل یک موجود زنده (میکروارگانیسم) بوده و با استقرار در فضای اطراف ریشه (ریزوسفر)، اندام هوایی (فیلوسفر) یا بافت‌های داخلی (اندوسفر) گیاهان ...
Read more

Visit of faculty members of University of Tehran and Adnan Menderes University of Turkey from Biorun Company

Visit of faculty members of University of Tehran and Adnan Menderes University of Turkey from Biorun Company

On 20 February 2020, Prof. Alireza Saboori, the faculty members of University of Tehran and his colleague in Adnan Menderes University of Turkey visited the Biorun company ...
Read more

Visit of biotechnology MSc students of Tarbiat modares university from Biorun factory

Visit of biotechnology MSc students of Tarbiat modares university from Biorun factory

Some of MSc students of Agricultural Biotechnology in Tarbiat Modares university visited the Biorun factory at 19 February 2020 and were provided with useful information about the product types, production lines and processes, and ...
Read more

Safe-product Festival in Tehran

Safe-product Festival in Tehran

An annual festival of safe products was held with the aid of promoting the production and use of safe agricultural products at 9 and 10 February 2020 in Iran National Innovation fund (Tehran). ...
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in North and Razavi Khorasan Provinces

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in North and Razavi Khorasan Provinces

A regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was held at 3 and 4 February 2020 in North and Razavi Khorasan Provinces, respectively ...
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Golestan Province

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Golestan Province

A regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was held at 2 Feb 2020 in Golestan Province (North of Iran) ...
Read more

The 15th international exhibition of agriculture in Mashhad

The 15th international exhibition of agriculture in Mashhad

The 15th international exhibition of agriculture and related industries was held at 29 Jan-1 Feb 2020 in Mashhad (Khorasan Province). ...
Read more

Visit of some major producers of greenhouse products of Alborz province from Biorun Factory

Visit of some major producers of greenhouse products of Alborz province from Biorun Factory

Some of major producers of greenhouse products in Alborz Province visited the Biorun Company at 15 January 2020. They were provided with detailed information about the oriduction process of biological products ...
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Khuzestan Province

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Khuzestan Province

A Regional meeting with the distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) and local growers and agricultural experts was held at 7 January 2019 in Khuzestan Province (Ahwaz County). On behalf of Nature Biotechnology Company, the ...
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Kerman and Hormozgan Provinces

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Kerman and Hormozgan Provinces

A regional meeting with the distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) and local growers was held on 30 and 31 December 2019 in Kerman (Jiroft County) and Hormozgan Provinces ...
Read more

Workshop on production and application of plant probiotics in agriculture

Workshop on production and application of plant probiotics in agriculture

A workshop on production and application of plant probiotics in agriculture was held on 25 December 2019 in College of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. In this workshop, Dr. S. Ghasemi, as the ...
Read more

The 18th Exhibition of Agriculture Industry in Isfahan

The 18th Exhibition of Agriculture Industry in Isfahan

The 18th Exhibition of Agriculture Industry including irrigation, cultivation, and agricultural inputs was held on 17-20 Dec 2019 in Isfahan Province ...
Read more

بازدید از گلخانه بزرگ تولید نشاء رویای سبز سلیم در شهرستان نظرآباد

بازدید از گلخانه بزرگ تولید نشاء رویای سبز سلیم در شهرستان نظرآباد

در تاریخ بیستم آذر ماه، بازدیدی از گلخانه بزرگ تولید نشاء رویای سبز سلیم واقع در شهرستان نظرآباد استان البرز به عمل آمد. در این گلخانه، حدود یک سال است که از کودهای بیولوژیک بایوران به همراه آب آبیاری برای تلقیح نشاء گیاهان مختلفی مانند کاهو، کلم، خربزه، پیاز و ... استفاده می‌شود ...
Read more

Specialized exhibition of fertilizers, pesticides, seedling, and agricultural inputs in Mazandaran Province

Specialized exhibition of fertilizers, pesticides, seedling, and agricultural inputs in Mazandaran Province

A Regional specialized exhibition of fertilizers, pesticides, seedling, and agricultural inputs was held at 12-15 November 2019 in Ghaemshahr County (Mazandaran Province). The Biorun products and pilot projects were ....
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Khuzestan Province

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Khuzestan Province

A regional meeting with the distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) and local growers was held on 4 and 5 November in Ahwaz and Dezful Counties, Khguzestan Province ...
Read more

The second Annual Meeting with Biorun Regional Agents

The second Annual Meeting with Biorun Regional Agents

The second Annual Meeting with Biorun Regional Agents was held at 8 and 9 October 2019 at Nature Biotechnology Company (NBT), Karaj, Iran. After welcome to agents from different provinces throughou the country by Dr. H. Moradi, the participants were ....
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Isfahan Province

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Isfahan Province

The regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was held in Isfahan Province at 13 October 2019. The visitors were provided with some useful information ...
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Northwestern Provinces of Iran

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Northwestern Provinces of Iran

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was hold on 15, 16, and 17 September in Northwestern Provinces of Iran (Arbabil, East Azerbaijan and West Azerbaijan) ...
Read more

Visit of some important distributors of agricultural fertilizers and pesticides in Alborz Province from Biorun Company

Visit of some important distributors of agricultural fertilizers and pesticides in Alborz Province from Biorun Company

At 7 August 2019, the Biorun Company was visited by some important distribution agents of fertilizers and pesticides in Alborz and Tehran Provinces. In this session, the agents became familiar with important products and field studies ...
Read more

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Qom, Semnan and Mazandaran Provinces

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) in Qom, Semnan and Mazandaran Provinces

Regional meeting with distribution agents of Agricultural Support Services Company (ASSC) was hold on 14, 15 and 16 July in three Provinces of Iran (Qom, Semnan and Mazandaran) ...
Read more

Wheat harvest from pilot field trials in Nazarabad County (Alborz Province)

Wheat harvest from pilot field trials in Nazarabad County (Alborz Province)

Wheat harvest from the pilot field trials was performed at 1 July 2019 in Nazarabad County, Alborz Province. According to the results, the highest yield (7696 kg per hectare) was recorded for Biophosphate Biorun Bio-fertilizer ...
Read more

Monitoring the rainfed wheat field fertilized with Biofarm in Khenejin Section (Markazi Province)

Monitoring the rainfed wheat field fertilized with Biofarm in Khenejin Section (Markazi Province)

A rainfed wheat field fertilized with Biofarm biological product was visited by the managers of Agricultural Jihad of Farahan County (Markazi Province) at mid June 2019. Some growth parameters of wheat were observed to be significantly affected by ...
Read more

Visit of the Deputy Minister of Agriculture from a field of canola treated with bio-fertilizers in the city of Varamin

Visit of the Deputy Minister of Agriculture from a field of canola treated with bio-fertilizers in the city of Varamin

At the same time as the farm's day, Deputy Minister of Agriculture, Mr. Keshavarz has visited selected field of canola farm in Varamin and simultaneously supervised the harvesting of this product.
Read more

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Hamedan Province

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Hamedan Province

همایش معرفی و ترویج محصولات سبد کودی شرکت خدمات حمایتی در تاریخ 20 خرداد ماه 1398 در استان همدان، شهرستان همدان برگزار شد. در این جلسه، حدود 100 نفر از کارگزاران ...
Read more

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Markazi Province, Arak

Introduction and Promotion of Biorun products in Agricultural Support Services Company (ASSC) meeting, Markazi Province, Arak

مایش معرفی و ترویج محصولات سبد کودی شرکت خدمات حمایتی در تاریخ 19 خرداد ماه 1398 در استان مرکزی، شهرستان اراک برگزار شد. در این جلسه، حدود 50 نفر از کارگزاران استانی ...
Read more

The box tree moth outbreak in Iran

The box tree moth outbreak in Iran

شب‌پره شمشاد Cydalima perspectalis، دو سه سالی است که در جنگل‌های هیرکانی شمال ایران ظاهر شده و در همین زمان کوتاه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به جنگل‌های شمشاد وارد کرده است.
Read more

Get in Touch

Address

No. 142/41 West 8th St. Goldasht. Karaj-IRAN

Zip Code: 31979-59658

P.O.BOX: 31995-133 Kamalshahr-Karaj

Phone: +98(26)34806666-7

Fax: +98(26)34804564

Email: info@biorun.ir

Follow us on Social Media