Bio-humic acid (WP)

Trichorun P

عناصر تشکیل دهنده
 • قارچ Trichoderma harzianum
قارچ Trichoderma harzianum10 propagule/g
 •  بذرمال و غده‌مال: در این روش، بذر یا غده مورداستفاده با مقدار مناسب آب مرطوب شده و مقدار 5/0 تا 5/1 کیلوگرم تریکوران پی بسته به اندازه بذر یا غده روی آن ریخته شود. پس از هم زدن کامل بذرها و غده‌ها، حتی‌الامکان در همان روز اقدام به کشت شود.
 •  تلقیح ریشه نشاء و نهال: در این روش، مقدار 1 تا 5/1 کیلوگرم از تریکوران¬پی در 100 لیتر آب در یک تشت یا مخزن حل شده و ریشه نشاء و نهال قبل از کشت، به مدت ۱۵ دقیقه در محلول تهیه‌شده قرار داده شود.
 • سرک (همراه آب آبیاری): در این روش، مقدار 2 تا 5/2 کیلوگرم از تریکوران پی با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط شده و در یک مخزن شیردار در مسیر آبیاری قرار داده شود تا به طور یکنواخت برای یک هکتار از مزرعه، باغ یا خزانه (ویژه برنج) مورداستفاده قرار گیرد.
 •  اختلاط با بستر کشت: 5/0 کیلوگرم تریکوران پی برای اختلاط با یک مترمکعب بستر کشت استفاده شود.
 •  هیدروپونیک: 200 تا 400 گرم تریکوران پی در ۱۰۰۰ مترمربع همراه با محلول غذایی، ۳ تا ۵ بار در طول فصل رشد استفاده شود.
 •  چالکود زمستانه: 25 گرم تریکوران پی از محصول به خوبی با کود پوسیده دامی یا خاکبرگ مخلوط و در چاله های ایجاد شده در پای درخت ریخته شود. برای درختان بالای 5 سال دو چاله و کمتر از 5 سال یک چاله در نظر گرفته شود.

میکروارگانیسم موجود در این محصول، از طریق تولید طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها، متابولیت‌ها و آنزیم‌های تجزیه کننده سلولز و کیتین می‌تواند بوته‌میری، پوسیدگی و پژمردگی ریشه و طوقه که عموماً توسط قارچ‌هایی از جنس Pythium، Phytophthora، Rhizoctonia، Macrophomina و Fusarium ایجاد می‌شوند را همزمان کنترل کرده و اثر تنش‌های مختلف بر گیاه را کاهش دهد. مصرف این محصول، در خاک‌هایی که به دلیل کشت مکرر و بی‌وقفه یا استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی با کاهش حاصلخیزی و تخریب مواجه شده‌اند، می‌تواند به احیای خاک، افزایش تنوع زیستی و میکروارگانیسم‌های مفید و بهبود حاصلخیزی خاک کمک کند.

کود قارچکش بیولوژیک تریکوران پی
 •  پیشگیری و کنترل عوامل بیماری زا به ویژه قارچ های بیمارگر از جنس های Pythium، Phytophthora، Rhizoctonia، Macrophomina و Fusarium
 •  افزایش مقاومت گیاه به تنش‌های غیرزنده مانند شوری، خشکی و نوسانات دمایی
 •  بهبود جوانه‌زنی بذور و افزایش درصد سبز شدن مزرعه
 •  تسریع ریشه‌زایی و افزایش میزان جذب عناصر غذایی
 •  کاهش مصرف قارچکش های شیمیایی و افزایش تولید محصول سالم
 • جعبه حاوی یک بسته فویل آلومینیومی 500 گرمی است.
 • در جای خشک و خنک نگهداری شود.
 • در صورت باز شدن پلمپ بسته بندی، ماندگاری محصول کاهش می یابد.

 • در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.
Biological fertilizer

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Text information

Text information

Text information

Biological fungicides

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Biological insecticides

PRODUCT NAME

DESCRIPTION

Text information

Biological fertilizer for houseplants

DESCRIPTION

Text information

Text information

Catalogue download

Text information

Catalogue download
Fruit fly attractant

DESCRIPTION

Text information

Macro biological control

DESCRIPTION

Text information