در طرح توانمندسازی شغلی صدف به پاس ارائه طرح برتر، از خانم زهرا کامیاب دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی دانشگاه تهران توسط آقای دکتر صفاری نیا، ریاست محترم پارک علم و فناوری پردیس تقدیر گردید. در این طرح به معرفی فعالیت های گروه تحقیق و توسعه کشاورزی شرکت فن اوری زیستی طبیعت گرا (بایوران) پرداخته شده…