کود بیولوژیک تریکوران جی

کود بیولوژیک تریکوران جی

قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum، یکی از موفق‏‌ترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏‌های گیاهی است که از چند طریق به افزایش رشد و عملکرد گیاهان کمک می‏‌کند. اثر آنتاگونیستی این قارچ بر گونه‏‌های مختلف قارچ‏‌های بیمارگر خاکزی، آن را به یک گزینه ایده‏‌آل برای کنترل بیماری‏‌های گیاهی تبدیل کرده است. محصول تریکوران جی، یک ترکیب کود و قارچکش بیولوژیک است که با فرمولاسیون گرانول تولید شده و برای بهبود رشد گیاهان مختلف و کنترل طیف وسیعی از عوامل بیماری‏‌زای خاکزی مانند Macrophomina phaseolina ،Rhizoctonia solani ،P. ultimum ،Pythium aphanidermatum و Fusarium oxysporum قابل استفاده است.

 


محتوا و نحوه اثر

این محصول، بر پایه یکی از موفق‌ترین قارچ‌های موجود در ریزوسفر گیاهان و بصورت گرانول در بسته‌های ۱۰۰ گرمی فرموله شده است. این قارچ با استقرار در محیط ریشه گیاهان مختلف، به چند طریق به رشد و افزایش عملکرد گیاهان کمک می‌کند. قارچ تریکودرما قادر به سنتز چندین نوع ترکیب آنتاگونیست و قارچکش است و در محیط ریشه گیاه، از رشد عوامل بیماری‌زای خاکزی بویژه قارچ‌های عامل پوسیدگی ریشه و جوانه جلوگیری می‌کند. این قارچ همچنین با تولید آنزیم‌های رشدی گیاه، به طور مستقیم در رشد گیاه نقش داشته و همزمان، باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل استرس‌زای محیطی می‌شود.


فواید استفاده از تریکوران جی

تریکوران جی، فاقد هر گونه ماده شیمیایی مضر بوده و استفاده از آن در منازل بدون کاربرد تجهیزات باغبانی مانند ماسک و دستکش ممکن می‌باشد. با توجه به فرمولاسیون گرانول و بسته‌بندی مناسب این محصول، می‌توان آن را برای مدت نسبتا طولانی در منازل نگهداری کرد.


روش و مقدار مصرف

مقادیر توصیه‌شده از این کود را مطابق جدول زیر برای گیاهان مختلف استفاده کنید.

توضیحات

شیوه کاربرد

نوع محصولات

به ازای هر بوته یا گلدان، 0/5 تا 1 گرم (حدود 20 گرانول) از محصول را در مجاورت طوقه قرار داده و روی آن را با خاک بپوشانید.

بصورت سرک

گیاهان آپارتمانی و زینتی

به ازای هر بذر، 0/5 تا 1 گرم (حدود 20 گرانول) از محصول به همراه بذر کشت شود.

همراه بذر

محصولات گلخانه‌­ای

در زمان انتقال نشاء، به ازای هر نشاء، 0/5 تا 1 گرم (حدود 20 گرانول) از محصول به همراه نشاء کشت شود.

همراه نشاء

 محصولات گلخانه‌­ای

به ازای هر بوته یا گلدان، 0/5 تا 1 گرم (حدود 20 گرانول) از محصول را در مجاورت طوقه قرار داده و روی آن را با خاک بپوشانید.

بصورت سرک

 محصولات گلخانه‌­ای