حمایت و پشتیبانی

مشاوره کنترل آفات و تغذیه خاک
تولید و ارایه نهاده های کشاورزی بیولوژیک و ارگانیک


استراتژی

حفظ و تقویت محیط زیست
حمایت اقتصادی ازکشاورزی
حمایت ازسلامت مصرف کننده


ایده ها

توسعه پایدار از طریق کشاورزی ارگانیک
ترسیم افقی سرشار از امید و اطمینان برای کشاورزان و مصرف کنندگان


تازه ها

فعالیت ها